Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000

4.11.19 Приключи изпълнението на дейностите по проект "Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж П.Тръмбеш-2019".

30.10.19 30.10.19 ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ ПОДПИСА ДОГОВОР С МИГ „ПАВЛИКЕНИ-П.ТРЪМБЕШ” ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО...

30.10.19 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩ. П. ТРЪМБЕШ”

24.10.19 Заповед за търг за гори обект №18, тръжна документация към заповедта и технологични планове към тръжната документация.

 
 

24.10.19 Заповед за търг за гори обект №17, тръжна документация към заповедта и технологични планове към тръжната документация.

 
 

4.10.19 ЗАПОВЕД за ОДОБРЯВАНЕ на Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. №10/30.08.2019г. в ОСЗ–П.Тръмбеш на масивите за ползване за стопанската 2019/2020

1 ЗАПОВЕД за ОДОБРЯВАНЕ на Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. № 10/30.08.2019 г. в ОСЗ - Полски Тръмбеш на масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. за землището на гр. П. Тръмбеш ЕКТТЕ 57354, общ. Полски Тръмбеш, разпределени мeжду ползвателите 📥
2 ЗАПОВЕД за ОДОБРЯВАНЕ на Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. № 8/27.08.2019 г. в ОСЗ - Полски Тръмбеш на масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. за землището на с. Масларево ЕКТТЕ 47439, общ. Полски Тръмбеш, разпределени мeжду ползвателите 📥
3 ЗАПОВЕД за ОДОБРЯВАНЕ на Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. № 11/29.08.2019  г. в ОСЗ - Полски Тръмбеш на масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. за землището на с. Страхилово ЕКТТЕ 69732, общ. Полски Тръмбеш, разпределени мeжду ползвателите 📥
4 ЗАПОВЕД за ОДОБРЯВАНЕ на Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. № 12/30.08.2019 г. в ОСЗ - Полски Тръмбеш на масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. за землището на с. Павел ЕКТТЕ 55018, общ. Полски Тръмбеш, разпределени мeжду ползвателите 📥
5 ЗАПОВЕД за ОДОБРЯВАНЕ на Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. № 7/27.08.2019 г. в ОСЗ - Полски Тръмбеш на масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. за землището на с. Куцина ЕКТТЕ 40782, общ. Полски Тръмбеш, разпределени мeжду ползвателите 📥
6 ЗАПОВЕД за ОДОБРЯВАНЕ на Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. № 5/27.08.2019 г. в ОСЗ - Полски Тръмбеш на масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. за землището на с. Вързулица ЕКТТЕ 12869, общ. Полски Тръмбеш, разпределени мeжду ползвателите 📥
7 ЗАПОВЕД за ОДОБРЯВАНЕ на Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. № 6/25.08.2019 г. в ОСЗ - Полски Тръмбеш на масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. за землището на с.Климентово ЕКТТЕ 41246, общ. Полски Тръмбеш, разпределени мeжду ползвателите 📥
8 ЗАПОВЕД за ОДОБРЯВАНЕ на Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. № 1/12.08.2019 г. в ОСЗ - Полски Тръмбеш на масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. за землището на с. Иванча ЕКТТЕ 32175, общ. Полски Тръмбеш, разпределени мeжду ползвателите 📥
9 ЗАПОВЕД за ОДОБРЯВАНЕ на Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. № 3/22.08.2019 г. в ОСЗ - Полски Тръмбеш на масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. за землището на с. Обединение ЕКТТЕ 53014, общ. Полски Тръмбеш, разпределени мeжду ползвателите 📥
10 ЗАПОВЕД за ОДОБРЯВАНЕ на Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. № 9/28.08.2019 г. в ОСЗ - Полски Тръмбеш на масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. за землището на с. Петко Каравелово ЕКТТЕ 65471, общ. Полски Тръмбеш, разпределени мeжду ползвателите 📥
11 ЗАПОВЕД за ОДОБРЯВАНЕ на Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. № 2/22.08.2019 г. в ОСЗ - Полски Тръмбеш на масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. за землището на с. Стефан Стамболово ЕКТТЕ 17467, общ. Полски Тръмбеш, разпределени мeжду ползвателите 📥
12 ЗАПОВЕД за ОДОБРЯВАНЕ на Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. № 4/22.08.2019 г. в ОСЗ - Полски Тръмбеш на масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. за землището на с. Орловец ЕКТТЕ 53905, общ. Полски Тръмбеш, разпределени мeжду ползвателите 📥
13 ЗАПОВЕД за ОДОБРЯВАНЕ на Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. № 13/30.08.2019 г. в ОСЗ - Полски Тръмбеш на масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. за землището на с. Полски Сеновец ЕКТТЕ 57340, общ. Полски Тръмбеш, разпределени мeжду ползвателите 📥
14 ЗАПОВЕД за ОДОБРЯВАНЕ на Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. № 15/30.08.2019 г. в ОСЗ - Полски Тръмбеш на масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. за землището на с. Раданово ЕКТТЕ 61279, общ. Полски Тръмбеш, разпределени мeжду ползвателите 📥
15 ЗАПОВЕД за ОДОБРЯВАНЕ на Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. № 14/30.08.2019 г. в ОСЗ - Полски Тръмбеш на масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. за землището на с. Каранци ЕКТТЕ 36405, общ. Полски Тръмбеш, разпределени мeжду ползвателите 📥

20.9.19 СЪОБЩЕНИЕ за издадена заповед за определяне Санитарно-охранителна зона около находище на минерална вода „П. Тръмбеш”

 
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми граждани,
На основание чл.39 ал.2 от Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Съобщава на всички заинтересувани физически и юридически лица, обществени организации и други, че е издадена Заповед №kРД-692/12.09.2019г. на Министъра на околната среда и водите, с която се определя Санитарно-охранителна зона около находище на минерална вода „Полски Тръмбеш”, гр. Полски Тръмбеш, Община Полски Тръмбеш, област Велико Търново - № 57 от Приложение № 2, към чл.14, т.2 от Закона за водите, с охранителен режим на защитен воден обект в санитарно-охранителната зона.
На основание чл.179 от Административнопроцесуалния кодекс, горепосочената заповед подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в едномесечен срок считано от 20.09.2019г.
 

20.9.19 Съобщение за провеждане на безплатни консултативно-профилактични прегледи по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за...

20.9.19 Съобщение за провеждане на публично мероприятие- информационно събитие по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за...

22.8.19 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”

22.5.19 ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

20.8.19 ДОКЛАД на Временна комисия на Общ. съвет-П. Тръмбеш, избрана с Решение №669 по Протокол №48/25.07.2019г. на Общ. съвет-П. Тръмбеш

16.8.19 Съобщение: Във връзка с изпълнение на проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш“ се ...

15.8.19 Общ. П. Тръмбеш предоставя на своите жители Информация за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция...

 
 

12.8.19 ОБЯВЛЕНИЕ за удължаване на подбора на специалисти за работа за почасово предоставяне на здравно–социални услуги в домашна среда

 
 

31.7.19 ПОКАНА за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2018” на Община Полски Тръмбеш

ПОКАНА

за публично обсъждане на отчета на
„Бюджет 2018” на Община Полски Тръмбеш
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Полски Тръмбеш организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2018 година.
Госпожа Маринета Йорданова отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 15 август 2019 г. /четвъртък/ от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Полски Тръмбеш - Община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море“ №4
 
 

25.7.19 Oбщ. П. Тръмбеш, във връзка с изп. на Договор №BG05M9OP001-2.040-0058-C01 сключен между Министерство на труда и социалната политика и Общ. П. Тръмбеш

О Б Я В Л Е Н И Е

Oбщ. П. Тръмбеш, във връзка с изпълнение на Договор №BG05M9OP001-2.040-0058-C01 за реализиране на Проект по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява набиране на документи от кандидати за потребители на здравно-социални услуги в домашна среда:  Медицински специалисти - 5 бр.-почасово

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

_____________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е


Oбщ. П. Тръмбеш, във връзка с изпълнение на Договор №BG05M9OP001-2.040-0058-C01 за реализиране на Проект по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява набиране на документи от кандидати за потребители на здравно-социални услуги в домашна среда: ЦЕЛЕВА ГРУПА КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ - до 50 броя

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

10.7.19 Oбщ. П. Тръмбеш, във връзка с изпълнение на Договор №BG05M9OP001-2.040-0058-C01 сключен между Министерство на труда и социалната политика и ...

О Б Я В Л Е Н И Е

Oбщина Полски Тръмбеш, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0058-C01 сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Полски Тръмбеш за реализиране на Проект по процедура № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява подбор на специалист за работа за почасово предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда: Координатор - лице за управление на услугите - 1 бр.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

28.6.19 Справка за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината средства за компенсиране на превозвачите за...

12.6.19 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН В. ТЪРНОВО РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН П. ТРЪМБЕШ.

7.6.19 МИГ „Павликени и П.Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 1.069 „МИГ Павликени и П.Тръмбеш ...

МИГ „Павликени и П.Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 1.069 „МИГ Павликени и П.Тръмбеш - По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и П.Тръмбеш“

За повече информация

7.6.19 МИГ „Павликени–П.Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка мярка МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за ...

МИГ „Павликени-П.Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка мярка МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“.

За повече информация

16.5.19 Съобщение от ДЗЗД "ГБС-ТРАНСГАЗ" относно начало на строителство на обект: "Магистрални и локални оптични кабели-северна магистрала от възлова точка...

15.5.19 Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ за изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - три дерета, десни притоци на р. Елийска

10.5.19 Разпределение на определените за даване под наем пасища, мери от ОПФ в землището на с.Масларево

7.5.19 Във връзка с реализацията на проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш” се набират работни...

5.3.19 УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „Булгартрансгаз” ЕАД. Уведомяваме Ви, че „Булгартрансгаз” ЕАД има следното инвестиционно предложение:

1.3.19 Общ. В. Търново обявява конкурсна процедура за подбор на: 1 социален работник за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” в общ. П. Тръмбеш

18.1.19 СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш