30.9.20 Информация за проведен концерт на 29.09.2020 г. по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш"

31.7.20 Информация за проведен концерт на 30.07.2020 г.

31.7.20 Информация за проведена изложба на детски рисунки на 29.07.2020 г.

Интегриран проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш”

16.3.19 Проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш“.

1.8.18 Информация за реализацията на Проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш"

ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”
Проектът «Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш», финансиран по Договор No BG05FMOP001-3.002-002-0113-C01  между  Агенция за социално подпомагане  чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” и Община Полски Тръмбеш , за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица - Операция „Топъл обяд„-  се реализира и осигурява топъл обяд за 30 потребители от 1 октомври 2016 г.
 

9.12.16 Информация за хода на изпълнение на дейностите по проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш”

ИНФОРМАЦИЯ
В изпълнението на дейности по Проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0025-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Полски Тръмбеш, по линия на Инициативата за младежка заетост, екипа по организация и успешно реализиране на проекта информира обществеността за хода на изпълнение на дейностите по проекта.
 

28.10.16 ИНФОРМАЦИЯ В изпълнението на Проект „Активни младежи в Общ.П.Тръмбеш”

ИНФОРМАЦИЯ
В изпълнението на Проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0025-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Полски Тръмбеш, по линия на Инициативата за младежка заетост, информираме обществеността за изпълнение на дейностите по проекта
 

5.8.16 ИНФОРМАЦИЯ В изпълнението на Проект „Активни младежи в Общ.П.Тръмбеш”

ИНФОРМАЦИЯ
В изпълнението на Проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0025-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Полски Тръмбеш, по линия на Инициативата за младежка заетост, информираме обществеността за изпълнение на дейностите по проекта
 

29.07.16 ИНФОРМАЦИЯ В изпълнението на Проект „Активни младежи в Общ.П.Тръмбеш”

ИНФОРМАЦИЯ
В изпълнението на Проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0025-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Полски Тръмбеш, по линия на Инициативата за младежка заетост, информираме обществеността за изпълнение на дейностите по проекта
 

06.06.16 Проект „Активни младежи в Общ.П.Тръмбеш”

СЪОБЩЕНИЕ
В изпълнението на Проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0025-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Полски Тръмбеш, по линия на Инициативата за младежка заетост, информираме обществеността за изпълнение на дейностите по проекта
 

14.3.16 Осигурена е приемствеността в предоставянето на приемната грижа чрез проекта "Приеми ме 2015".

Община Полски Тръмбеш е сред 82-те общини, одобрени като партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ и е продължение на проект „ И аз имам семейство”.
Към момента Община Полски Тръмбеш има 18 утвърдени професионални приемни семейства, като в 11 на брой има настанени 14 деца. Чрез развитие на услугата „приемна грижа“ се подобрява качеството на живот на деца в риск, като им се предоставя възможност да живеят в сигурна семейна среда, в която да се удовлетворяват техните индивидуални потребности, да получават подкрепа и помощ от специалисти при необходимост.
 

Стартира изпълнението на проект "Независим живот в Общ.П.Тръмбеш"

Стартира изпълнението на проект
"Независим живот в Община Полски Тръмбеш"

От 1 Ноември 2015 година, Община Полски Тръмбеш започна изпълнението на проект „Независим живот в Община Полски Тръмбеш”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0030-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04”ПОМОЩ В ДОМА”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.1.04”ПОМОЩ В ДОМА”
ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0078-C0001
„ГРИЖИМ СЕ ЗА ВАС”
Във връзка с изпълнение на Проект “Грижим се за Вас”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”, Регистрационен номер на договора: BG051PO001-5.1.04-0078-С0001, Община Полски Тръмбеш информира обществеността, че заявления за ползване на  (социална услуга за лична помощ, социална подкрепа и комунално-битови дейности за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, лица с трайни увреждания, възрастни и самотно живеещи, които не могат да се самообслужват)  ще се приемат до 28 февруари 2014 г. За повече информация тел.: 06141 4127, Звено услуги в домашна среда и тел.: 061414128, Милена Георгиева Ръководител на проекта

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04”ПОМОЩ В ДОМА”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.1.04”ПОМОЩ В ДОМА”
ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0078-C0001
„ГРИЖИМ СЕ ЗА ВАС”
Във връзка с изпълнение на Проект “Грижим се за Вас”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”, Регистрационен номер на договора: BG051PO001-5.1.04-0078-С0001, Община Полски Тръмбеш информира обществеността, че заявления за ползване на  (социална услуга за лична помощ, социална подкрепа и комунално-битови дейности за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, лица с трайни увреждания, възрастни и самотно живеещи, които не могат да се самообслужват)  ще се приемат до 28 февруари 2014 г. За повече информация тел.: 06141 4127, Звено услуги в домашна среда и тел.: 061414128, Милена Георгиева Ръководител на проекта

BG 051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Информираме Ви, че Община Полски Тръмбеш стартира Проект „Грижим се за Вас”, Схема „Помощ в дома”, чрез който ще предоставя социалната услуга „Домашен санитар”. Прием на документи: Документи се подават от 11 до 28 февруари 2013 г; Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 01.04.2013 г.
BG 051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”
 
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата