1.3.21 Съобщение за провеждане на родителска среща по Проект "Социална, икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш" на 02.03.2021г. от 15 ч.

26.2.21 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални иновации за активно социално включване в Община Полски Тръмбеш"

25.2.21 Информация разработване на нова Програма за развитие на туризма на територията на Община Полски Тръмбеш

29.12.20 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални иновации за активно социално включване в общ. П. Тръмбеш"

30.9.20 Информация за проведен концерт на 29.09.2020 г. по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш"

31.7.20 Информация за проведен концерт на 30.07.2020 г.

31.7.20 Информация за проведена изложба на детски рисунки на 29.07.2020 г.

Интегриран проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш”

16.3.19 Проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш“.

1.8.18 Информация за реализацията на Проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш"

ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”
Проектът «Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш», финансиран по Договор No BG05FMOP001-3.002-002-0113-C01  между  Агенция за социално подпомагане  чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” и Община Полски Тръмбеш , за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица - Операция „Топъл обяд„-  се реализира и осигурява топъл обяд за 30 потребители от 1 октомври 2016 г.
 

9.12.16 Информация за хода на изпълнение на дейностите по проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш”

ИНФОРМАЦИЯ
В изпълнението на дейности по Проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0025-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Полски Тръмбеш, по линия на Инициативата за младежка заетост, екипа по организация и успешно реализиране на проекта информира обществеността за хода на изпълнение на дейностите по проекта.
 

28.10.16 ИНФОРМАЦИЯ В изпълнението на Проект „Активни младежи в Общ.П.Тръмбеш”

ИНФОРМАЦИЯ
В изпълнението на Проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0025-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Полски Тръмбеш, по линия на Инициативата за младежка заетост, информираме обществеността за изпълнение на дейностите по проекта
 

5.8.16 ИНФОРМАЦИЯ В изпълнението на Проект „Активни младежи в Общ.П.Тръмбеш”

ИНФОРМАЦИЯ
В изпълнението на Проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0025-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Полски Тръмбеш, по линия на Инициативата за младежка заетост, информираме обществеността за изпълнение на дейностите по проекта
 

29.07.16 ИНФОРМАЦИЯ В изпълнението на Проект „Активни младежи в Общ.П.Тръмбеш”

ИНФОРМАЦИЯ
В изпълнението на Проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0025-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Полски Тръмбеш, по линия на Инициативата за младежка заетост, информираме обществеността за изпълнение на дейностите по проекта
 

06.06.16 Проект „Активни младежи в Общ.П.Тръмбеш”

СЪОБЩЕНИЕ
В изпълнението на Проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0025-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Полски Тръмбеш, по линия на Инициативата за младежка заетост, информираме обществеността за изпълнение на дейностите по проекта
 

14.3.16 Осигурена е приемствеността в предоставянето на приемната грижа чрез проекта "Приеми ме 2015".

Община Полски Тръмбеш е сред 82-те общини, одобрени като партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ и е продължение на проект „ И аз имам семейство”.
Към момента Община Полски Тръмбеш има 18 утвърдени професионални приемни семейства, като в 11 на брой има настанени 14 деца. Чрез развитие на услугата „приемна грижа“ се подобрява качеството на живот на деца в риск, като им се предоставя възможност да живеят в сигурна семейна среда, в която да се удовлетворяват техните индивидуални потребности, да получават подкрепа и помощ от специалисти при необходимост.
 

Стартира изпълнението на проект "Независим живот в Общ.П.Тръмбеш"

Стартира изпълнението на проект
"Независим живот в Община Полски Тръмбеш"

От 1 Ноември 2015 година, Община Полски Тръмбеш започна изпълнението на проект „Независим живот в Община Полски Тръмбеш”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0030-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04”ПОМОЩ В ДОМА”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.1.04”ПОМОЩ В ДОМА”
ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0078-C0001
„ГРИЖИМ СЕ ЗА ВАС”
Във връзка с изпълнение на Проект “Грижим се за Вас”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”, Регистрационен номер на договора: BG051PO001-5.1.04-0078-С0001, Община Полски Тръмбеш информира обществеността, че заявления за ползване на  (социална услуга за лична помощ, социална подкрепа и комунално-битови дейности за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, лица с трайни увреждания, възрастни и самотно живеещи, които не могат да се самообслужват)  ще се приемат до 28 февруари 2014 г. За повече информация тел.: 06141 4127, Звено услуги в домашна среда и тел.: 061414128, Милена Георгиева Ръководител на проекта

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04”ПОМОЩ В ДОМА”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.1.04”ПОМОЩ В ДОМА”
ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0078-C0001
„ГРИЖИМ СЕ ЗА ВАС”
Във връзка с изпълнение на Проект “Грижим се за Вас”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”, Регистрационен номер на договора: BG051PO001-5.1.04-0078-С0001, Община Полски Тръмбеш информира обществеността, че заявления за ползване на  (социална услуга за лична помощ, социална подкрепа и комунално-битови дейности за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, лица с трайни увреждания, възрастни и самотно живеещи, които не могат да се самообслужват)  ще се приемат до 28 февруари 2014 г. За повече информация тел.: 06141 4127, Звено услуги в домашна среда и тел.: 061414128, Милена Георгиева Ръководител на проекта

BG 051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Информираме Ви, че Община Полски Тръмбеш стартира Проект „Грижим се за Вас”, Схема „Помощ в дома”, чрез който ще предоставя социалната услуга „Домашен санитар”. Прием на документи: Документи се подават от 11 до 28 февруари 2013 г; Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 01.04.2013 г.
BG 051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”
 
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата