Вид на извършваната административна услуга Необходими документи Такса Срок за изготвяне Изтегли бланка
I. Заверка на адресна карта за настоящ адрес и заявление за постоянен адрес. > Заявление за ПА-образец;
> Адресна карта-образец;
> Удостоверение за раждане на лицето;
> Български личен документ;
> Квитанция за платена такса;
3.00 лв. веднага > Заявление за ПА
> Адресна карта за НА
> Декл. по чл.92,ал 6 от ЗГР
> Декл. по чл.92,ал 3 от ЗГР
II. Съставяне на акт за раждане на удостоверение за раждане - оригинал. > Съобщение за раждане от здравното заявление;
> Български лични документи на родителите
без такса до 7 дни от датата на раждането
III. Издаване на удостоверение за раждане и сключен граждански брак - дубликат. Препис извлечение от акт за смърт (втори и/или следващ). > Искане по образец;
> Български личен документ;
> Квитанция за платена такса;
4.00 лв. до 3 дни > Искане
IV. Издаване на документи по ГС за чужбина: удост. за раждане; за граждански брак; смърт и др.
/Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина/
> Искане по образец;
> Български личен документ;
> Квитанция за платена такса;
5.00 лв. веднага > Искане
V. Издаване на препис или заверени копия по ГС; > Искане по образец;
> Български личен документ;
> Квитанция за платена такса;
3.00 лв. веднага > Искане
VI. Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за граждански брак - оригинал. > Декларации от встъпващите в брак-образец;
> Медицински свидетелства на встъпващите в брак;
> Български лични документи на встъпващите в брак;
> Български лични документи на двама свидетели;
> Разрешение от Районния съд - за лица от 16 до 18 години;
Безплатна услуга - без извършване на ритуал до 3 дни > Заявление
> Декларации
VII. Съставяне на акт за смърт и препис от акт за смърт > Съобщение за смърт, изготвено от лекар;
> Български лични документи на починалото лице;
> Български личен документ на обявителя;
Без такса веднага
VIII. Пресъставяне на актове по гражданско състояние от чужбина;
(Вкл. т. 9 от 03 ОПК - 03)    /Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани,които имат актове съставени в чужбина/
> Искане по образец;
> Акт за гражданско състояние от чужбина, преведен и легализиран;
> Български личен документ;
> Документи за индентичност на имената на лицата от чужбина(при необходимост)
Без такса до 14 дни > Искане
IX. Издаване на удостоверение за семейно положение и членове на семейството;
/Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца/
> Искане по образец;
> Български личен документ;
> Квитанция за платена такса;
4.00 лв. до 1 дeн > Искане
X. Издаване на удостоверение за липса на акт за раждане, акт за граждански брак и акт за смърт > Искане по образец;
> Български личен документ;
> Квитанция за платена такса;
3.00 лв. до 1 дeн > Искане
XI. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена; > Искане по образец;
> Български личен документ;
> Квитанция за платена такса;
4.00 лв. до 1 дeн > Искане
XII. Издаване на удостоверение за родствени връзки (съпруг/а и родствени връзки); > Искане по образец;
> Български личен документ;
> Квитанция за платена такса;
4.00 лв. до 1 дeн > Искане
XIII. Издаване на удостоверение за наследници; > Искане с посочени данни за наследниците на починалия, като се подава от наследник или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице;
> Български личен документ;
> Квитанция за платена такса;
4.00 лв. до 3 дни > Искане
XІV. Удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина; > Български личен документ;
> Квитанция за платена такса;
> Искане по образец;
4.00 лв. до 1 дeн > Искане
XV. Удостоверение за родените от майката деца > Искане по образец;
> Български личен документ;
> Квитанция за платена такса;
4.00 лв. до 1 дeн > Искане
Отдел „Канцелария, ЕСГРАОН и Архив”
Отдел “Бюджет и местни приходи”
Вид на извършваната административна услуга Необходими документи Такса Срок за изготвяне Изтегли бланка
I. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по местни данъци и такси > Искане - образец;
> Квитанция за платена такса
4.00 лв. до 7 дни > Искане
II. Издаване на удостоверение за декларирани данни. > Искане - образец;
> Квитанция за платена такса
4.00 лв. до 7 дни > Искане
III. Издаване на дубликат на квитанция за платени данъчни задължения. > Искане - образец;
> Квитанция за платена такса
1.00 лв. веднага > Искане
IV. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата.
/Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 2 от ЗМДТ (в сила от 01.01.2005г.), данък върху наследство не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения. Тези лица не подават декларация, не дължат данък върху наследство и на тези лица не се издава удостоверение за платен данък върху наследство/;
> Искане - образец;
> Квитанция за платена такса
4.00 лв. до 7 дни > Искане
V-1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на сгради или части от сгради 1. За имоти декларирани по чл.14, ал.(1) от ЗМДТ:
> Заявление - образец;
> Квитанция за платена такса;
2. За имоти декларирани по чл.17, ал.(1) от ЗМДТ:
> Заявление - образец;
> Квитанция за платена такса;
> Попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ, заверена от отдел „Устройство на територията”/необходима е, т.к. декларацията по чл.17от ЗМДТ не съдържа всички необходими данни и характеристики на имота, нужни за изчисляване на оценката/
5.00 лв.
10.00 лв.
15.00 лв.

8.00 лв.
15.00 лв.
25.00 лв.
до 14 дни
до 3 дни
до 24 часа

до 14 дни
до 3 дни
до 24 часа
> Заявление> Заявление
> Декларация по чл.14 от ЗМДТ
V-2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство > Заявление - образец;
> Квитанция за платена такса;
> Попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ, заверена от отдел „Устройство на територията”;
> Удостоверение за степен на завършеност- издадено от отдел „Устройство на територията”;
10.00 лв.
15.00 лв.
20.00 лв.
до 14 дни
до 3 дни
до 24 часа
> Заявление
> Декларация по чл.14 от ЗМДТ
V-3. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделски земи > Заявление - образец;
> Квитанция за платена такса;
> Удостоверение за характеристики на имота - издадено от Общинска служба по земеделие гр.Полски Тръмбеш
За 1 имот 5,00 лв.;
Над 1 имот - 5,00 лв. за първия плюс 1,00 лв.добавка за всеки следващ;
За 1 имот 10,00 лв.; Над 1 имот - 10,00 лв. за първия плюс 1,50 лв. добавка за всеки следващ;
Над 1 имот - 20,00 лв. за първия плюс 2,00 лв.добавка за всеки следващ;
до 14 днидо 3 дни


до 24 часа
> Заявление

1.ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ ОТ:

-собственика на недвижимия имот лично или от упълномощено от него лице;
-лицето, в полза на което е учредено право на ползване или право на строеж или от упълномощено от него лице;
-всяко трето лице.

2.ИЗГОТВЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ЕДИНСТВЕНО ОТ:
-собственика на недвижимия имот или от упълномощено от него лице;
-лицето, в полза на което е учредено право на ползване или право на строеж или от упълномощено от него лице;
-При получаване на изготвеното удостоверение за данъчна оценка лицата следва да удостоверят самоличността си пред служителите на Общинска администрация.
-Когато те са наследници или заветници още при подаване на молбата за издаване на удостоверение за данъчна оценка следва да приложат удостоверение за наследници или заверен препис от завещанието

3. ВАЛИДНОСТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА
-Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка на основание чл. 264, ал.1 от ДОПК са валидни до тази дата, а издадените след тази дата - до края на текущата година;
- Когато данъчните задължения за имота са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година независимо от датата на издаването му;
- Удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земеделски земи са валидни до края на текущата година.
Отдел “Общинска собственост”
Вид на извършваната административна услуга Необходими документи Такса Срок за изготвяне Изтегли бланка
I. Заверка на молби-декларации по обстоятелствена проверка > Заявление-образец;
> Квитанция за платена такса
> Попълнена молба-декларация -2 екземпляра
> Скица - издадена от отдел „Устройство на територията”;
Удостоверение за наследници-при нужда;
Данъчна оценка-издадена от отдел „Б и МП”;
Други документи имащи отношение по доказване на собствеността;
10.00 лв. до 7 дни > Заявление
> Молба - декларация
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата