Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000

29.11.18 Във връзка с настъпването на отоплителният период Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” препоръчва спазването на ...

19.11.18 Информация за изпълнение на Проект "Осигуряване на топъл обяд в Общ.П.Тръмбеш

31.10.18 ЗАПОВЕД за определяне на границите на районите, в които през 2019 г. Общ.П.Тръмбеш организира услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци...

24.8.18 ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на част от покрив на сграда на Исторически музей, гр.П.Тръмбеш...

ОБЯВА
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
СЪОБЩАВА
на заинтересованите лица и общественост, че ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на част от покрив на сграда на Исторически музей, гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш”.

ВИЖ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ...

24.8.18 ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на част на покривна конструкция на сградата на Кметство, с.Страхилово...

ОБЯВА
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
СЪОБЩАВА
на заинтересованите лица и общественост, че ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на част на покривна конструкция на сградата на Кметство, с. Страхилово, общ. Полски Тръмбеш”.

ВИЖ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ...

24.8.18 ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на покрив на сградата на Здравна служба с. Страхилово, общ.П. Тръмбеш”.

ОБЯВА
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
СЪОБЩАВА
на заинтересованите лица и общественост, че ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на покрив на сградата на Здравна служба с. Страхилово, общ. Полски Тръмбеш”.

ВИЖ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ

24.8.18 ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на покрив на сградата на Здравна служба с.Раданово, общ.П.Тръмбеш”.

ОБЯВА
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
СЪОБЩАВА
на заинтересованите лица и общественост, че ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на покрив на сградата на Здравна служба с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш”.

ВИЖ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ

10.5.18 ПРОТОКОЛ №2 от Редовно Общо Събрание на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО (БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ)

ПРОТОКОЛ №2 от Редовно Общо Събрание на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО (БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ)
Днес, 24.04.2018 година от 13.30 часа в гр.Бяла, Област Русе в Заседателната зала на Общинска администрация - град Бяла се проведе Общо Събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините, включени в регион Борово (Бяла, област Русе)...

ВИЖ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ...

18.4.18 Общ.П.Тръмбеш съобщава на всички заинтересувани граждани, физически и юридически лица и/или обществени организации и други, че е издадена Заповед..

Общ.П.Тръмбеш съобщава на всички заинтересувани граждани, физически и юридически лица и/или обществени организации и други, че е издадена Заповед №РД-178/04.04.2018г.
на Министъра на околната среда и водите, с която се определя Санитарно-охранителна зона около находище на минерална вода "Обединение", с. Обединение, общ. П.Тръмбеш.

ВИЖ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ...

9.3.18 ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”

ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”
Проектът «Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш», финансиран по Договор No BG05FMOP001-3.002-002-0113-C01  между  Агенция за социално подпомагане  чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” и Община Полски Тръмбеш , за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица - Операция „Топъл обяд„-  се реализира и осигурява топъл обяд за 30 потребители от 1 октомври 2016 г. Договорът за реализиране на дейностите е удължен с подписано споразумение до 31.12.2019 г.През целия период на изпълнение се приемат заявления на желаещи да получават топъл обяд и при освобождаване на място ще бъдат включвани в проекта. Към 01.03.2018 г. броя на приетите заявления общо са 76, а броя на чакащите получаване на услугата е общо 10 лица.

ВИЖ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ...

28.2.18 О П И С на общински имоти за косене, индивидуално и общо ползване за стопанската 2018/2019

О П И С на общински имоти за индивидуално ползване за стопанската 2018/2019 ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
О П И С на общински имоти за косене за стопанската 2018/2019 ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
О П И С на общински имоти за общо ползване за стопанската 2018/2019 ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

22.2.18 Инвестиционно предложение за изграждане на „Общинска площадка за временно съхранение на строителни и растителни отпадъци”

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, Община Полски Тръмбеш уведомява обществеността, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на „Общинска площадка за временно съхранение на строителни и растителни отпадъци”.

ВИЖ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ

15.2.18 ПРОТОКОЛ №1 от Редовно Общо Събрание на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО (БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ)

ПРОТОКОЛ
№1
от Редовно Общо Събрание на
РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН
БОРОВО (БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ)
Проведено на 09.02.2018 г. от 13.30 часа
Днес, 09,02.2018 година от 13.30 часа в гр.Бяла, Област Русе в Заседателната зала на Общинска администрация - град Бяла се проведе Общо Събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините, включени в регион Борово (Бяла, област Русе),
Г-н Димитър Славов, Кмет на Община Бяла и председател на РСУО откри събранието, на което се явиха следните представители

ВИЖ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ

2.2.18 Обява - социален работник Приемна грижа 2018 г

ОБЯВЛЕНИЕ
В изпълнение на сключено Споразумение за партньорство № BG 03-ПС01-32 от 11.12.2015 г. и Анекс № BG03-QC01-0016 от 01.09.2016 г. Към посоченото споразумение между Община Велико Търново в качеството й на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приемиме 2015”, Община Велико Търновои Заповед № РД 22-217/ 31.01.2018 г. за обявяване конкурсна процедура за подбор на: Социален работник за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ с изнесено работно място в град Полски Тръмбеш - 1 /една/ бройка на пълен работен ден.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.2.18 Общ.П.Тръмбеш обявява на заинтересуваните лица, че е изработен предварителен проект за изменение на частичен подробен устройствен план

На основание чл.128, ал.З от Закона за устройство на територията Община Полски Тръмбеш обявява на заинтересуваните лица, че съгласно решение №158 от протокол 11/30.06.2016 год. на Общински съвет гр.Полски Тръмбеш е изработен предварителен проект за изменение на частичен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на част от ПИ 006007 по КВС на с.Петко Каравелово за парк със спортен сектор и детска площадка.

ВИЖ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш