Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000

4.4.17 Общ.П.Тръмбеш предоставя до заинтересованите лица и общественост информацията от Приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за...

Общ.П.Тръмбеш предоставя до заинтересованите лица и общественост информацията от Приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за изясняване обществения интерес към реализиране на инвестиционно предложение за "Разширяване на дейността по отглеждане на птици бройлери" с Възложител "Агро Александра" ООД с.Вързулица.
Всички, които желаят да изразят становища, мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ-В.Търново, адрес: гр.В.Търново 5002, ул "Н.Габровски" №68, e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, както и в Общ.П.Тръмбеш, гр.П.Тръмбеш 5180, ул.„Черно море” №4, e-mail: obshtina_pt@abv.bg

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

29.3.17 Работна среща по повод на стратиране на дейностите по Проект „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Калараш и ...

В Общ. П. Тръмбеш гостува румънска делегация водена от Областният управител на Област Кълъраш Василе Илиуца. Гостите пристигнаха за провеждане на работна среща по повод на стратиране на дейностите по Проект „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Калараш и П. Тръмбеш", финансиран по програма INTEREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. Обща стойност на проекта 3 853 151 евро. Предвидени средства за Общ. П. Тръмбеш-1 112 701 евро. Партньор на Общ. П. Тръмбеш в изпълнението на проекта е Област Кълъраш-Румъния. Водещ партньор и управлението на проекта е Общ. П. Тръмбеш.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

27.3.17 Покана за пресконференция по повод стартиране на дейностите по Проект: „RISK MANAGEMENT AND FLOOD PROTECTION IN CROSS-BORDER REGIONS ...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Полски Тръмбеш има удоволствието да Ви покани на пресконференция по повод стартиране на дейностите по Проект: „RISK MANAGEMENT AND FLOOD PROTECTION IN CROSS-BORDER REGIONS CALARASI AND POLSKI TRAMBESH“, RIMANA
Пресконференцията ще се проведе на 28 -29.03.2017 в Община Полски Тръмбеш.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

24.3.17 Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение: Особено право на ползване върху обект Язовир "Павел-2"

До заинтересуваните лица и общественост, относно изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение: Особено право на ползване върху обект Язовир "Павел-2". Възложител "Ерато-Агро" ООД.
Всички, които желаят да изразят становища, мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ-В.Търново, адрес: гр.В.Търново 5002, ул."Н.Габровски" №68, e-mail: riosvt-vt@riosvt.org,, както и в Общ.П.Тръмбеш, гр.П.Тръмбеш 5180, ул.„Черно море” №4, e-mail: obshtina_pt@abv.bg.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

16.3.17 Уникален футляр с дарените картини от Никола Манев беше представен в Историческия музей

Уникален футляр с дарените картини от Никола Манев беше представен в Историческия музей

В Историческият музей в град Полски Тръмбеш беше представено издание на футляра „12 картини на Никола Манев”. В него са включени картините, дарени на музея от световноизвестният художник Никола Манев. Представенето на футляра беше направено от един от най-големите дарители на музея, галеристът Огнян Боев, роден в Полски Тръмбеш и от неговия автор, Директора на Историческия музей доц.д-р Христо Харитонов. Във футляра е публикувано писмото в което художникът изразява волята си на дарител. То е адресирано до Кмета на Община Полски Тръмбеш и в него той изразява приятната си изненадата от големия интерес, който са предизвикали неговите платна в подредената изложба в града през 2014 година. Една от най-ценните картини в експозицията е уникален автопортрет на автора.На един от малкото автопортрети, които художникът си е правил е изобразен на около 20 годишна възраст и с едно око. Интересен факт е, че по време на представянето на българските съкровища в Париж, този автопортрет е бил изложен в Лувъра. Автопортретът е подарен от Никола Манев лично на Огнян Боев. На 1 ноември 2016 гдина, при откриванетето на Зала „Никола Манев”, г-н Боев го дари на Историческия музей, тъй като смята, че неговото място е в град Полски Тръмбеш, където ще може да го виждат много хора.
Текстовете във футляра са на два езика - български и френски.Всеки който посети Историческия музей в град Полски Тръмбеш, може да притежава изключително ценният и красив футляр с дарените картини от Никола Манев.

15.3.17 На 20.03.2017г.от 11.00ч. в залата на Общ. съвет гр.П.Тръмбеш ще се проведе Обществено осъждане на разработената стратегия за ВОМР по Проект мярка 19.1

На 20.03.2017г.от 11.00ч. в залата на Общински съвет гр.Полски Тръмбеш ще се проведе Обществено осъждане на разработената стратегия за ВОМР по Проект Под мярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. , съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони .
Каним всички заинтересовани, да присъстват на предстоящото събитие. За запознаване със стратегията прилагаме резюме и проект за бюджет.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

ОБЯВА: ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ ПРЕДОСТАВЯ информ. за изясняване общ. интерес към реализиране на инвестиционно предложение за „Монтаж на парен котел на биомаса

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ПРЕДОСТАВЯ
информация по Приложение № 2 към чл. 6 чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за изясняване обществения интерес към реализиране на инвестиционно предложение за „Монтаж на парен котел на биомаса с приозводителност 12/тч суха наситена пара”, допълненон с „Ремонт и разширение на съществуваща парова централа към завод за маслена екстракция в УПИ II, кв. 82 по плана на гр. Полски Тръмбеш” и разширено с „Разширение на съществуваща зона за пелетиращия шрот и люспа към завод за маслена екстракция в ПИ 57354.300.2691, УПИ II 2691, кв. 82 по плана на гр. Полски Тръмбеш”; „Изграждане на обслужващи транспорти съоръжения - хоризонтални редлери и вартикални елеватори - към цех за белени слънчогледови ядки”; „Функционално разположение на оборудване за воден дегаминг и суров лецитин в съществуваща сграда на Цех Пресов към завод за маслена екстракция в УПИ II, кв. 82 по плана на гр. Полски Тръмбеш”; „Промяна предназначение и преустроство на помпена станция в ТП № 4 мощност 1250кVA 20/0,4kV и кабелна линия 20kV”. с Възложител „ОЛИВА” АД„ОЛИВА” АД , гр. Кнежа.
Цялата информация по Приложение №2 можете на намерите на сайта на общината, като и на място в общинска администрация П. Тръмбеш.
Всички, които желаят да изразят становища, мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ-В.Търново, адрес: гр. В.Търново 5002, ул."Никола Габровски" №68, e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, както и в Общ.П.Тръмбеш, гр. П.Тръмбеш 5180, ул.„Черно море” №4, e-mail: obshtina_pt@abv.bg

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

10.3.17 Отчети Община към 28.02.2017 г.

Отчет DES  28.02.2017 г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет DMP 28.02.2017 г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет K33  28.02.2017 г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет KSF  28.02.2017 г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет RA  28.02.2017 г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет за касово изпълнение на бюджета 28.02.2017 г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

6.3.17 На 10.03.2017г.от 11.30ч. в зала на Общ. съвет гр.Павликени ще се проведе Обществено осъждане на разработената стратегия за ВОМР

На 10.03.2017г.от 11.30ч. в зала на Общ. съвет гр.Павликени ще се проведе Обществено осъждане на разработената стратегия за ВОМР по Проект Подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Каним всички заинтересовани, да присъстват на предстоящото събитие. За запознаване със стратегията прилагаме резюме, проект за бюджет и анкетна карта.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

28.2.17 На 27.01.2017г. се сключиха 13бр. трудови договори с младежите до 29 г., които успешно преминаха курс на обучение по професия „Работник в озеленяването“

В изпълнението на Проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш”,който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0025-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Полски Тръмбеш, по линия на Инициативата за младежка заетост, информираме обществеността за изпълнение на дейностите по проекта: На 27.01.2017 г. се сключиха 13/тринадесет/ броя трудови договори с младежите до 29 години, които успешно преминаха курса на обучение по професия „Работник в озеленяването“.  На 10.02.2017 г. се сключи трудов договор с още един младеж считано от 13.02.2017 г. и от 21.02.2017 г. се сключи още един договор с младеж  считано от 22.02.2017 г.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

23.2.17 На 20-21.01.2017г. от 11.30ч. в залата на Общински съвет гр.Павликени ще се проведе обучение на екипа на МИГ

На 20-21.01.2017г. от 11.30ч. в залата на Общински съвет гр.Павликени ще се проведе обучение на екипа на МИГ, включително представители на партньорите по Проект Подмярка 19.1."Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

18.2.17 СРЕЩА РАЗГОВОР „ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ОСВОБОЖДЕНИЕТО”

СРЕЩА РАЗГОВОР „ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ОСВОБОЖДЕНИЕТО”

На 16 февруари 2017 година в Залата на Общински съвет Полски Тръмбеш се проведе среща-разговор с проф. д-р Петко Петков, преподавател във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” Велико Търново. Срещата беше организарана от Община Полски Тръмбеш, НЧ”Отец Паисий 1905” и Общобългарски комитет „Васил Левски”. В срещата вземаха участие много жители на Община Полски Тръмбеш и ученици от Средно училище „Цанко Церковски”. Пред препълнената зала проф.д-р Петков представи интересни исторически факти за живота и гибелта на Васил Левски.
Исполина Васил Левски е роден в българско семейство и неговият живот и дела, неговият дух, карат всеки българин да се гордее. Левски ни събира, той ни обединява и днес.

15.2.17 Честване на "Трифон Зарезан"

Честване на народния обичай  „Трифон зарезан”

На 14.02.2017 г. в Историческия музей град Полски Тръмбеш, беше открита изложба  „Виното” и бяха обявени резултатите от конкурса  за „Най-добро домашно вино от нашия край”.
На изложбата бяха представени различни експонати свързани с обработването на лозята и производството на вино.Интерес представляват и изложените антични монети с изображения на бога на виното и лозарството Дионис, старинни бъклици с изображенията на Христо Ботев и Цар Борис, копие на чаша „Кантаруа” за пиене на вино от IV век пр.н.е.
На импровизираното лозе в залата, беше извършено символично зарязване на  лозата за  берекет  през годината.
Taзи гoдинa в нaдпpeвapaтa зa нaй-доброто дoмaшно вино от нашия край ce cъcтeзaвaхa oбщo 20 вина. В кoнкypca yчacтвaхa и 2 жeни- Десислава Рахнева от град Полски Тръмбеш и Венелина  Катрева от село Раданово. Кoмпeтeнтнoтo жypи oт дeгycтaтopи, кoeтo oцeнявaшe винaтa  с пpeдceдaтeл Ваньо Димитров  и члeнoвe Георги Некезов, Панайот Иванов и Христо Некезов. Цeлтa нa кoнкypc бe дa продължи да се пaзи пpиeмcтвeнocттa мeждy пoкoлeниятa в oтглeждaнeтo нa лoзятa и пpигoтвянeтo нa хубавите вина. С тoзи кoнкypc yчacтницитe дoкaзвaт, чe нeзaвиcимo oт кaкъв copт пpaвят cвoeтo винo то винаги е хубаво щом се приготвя с много желание  и  любoв.Вино се прави по нашите земи още от най-древни времена и именно това го прави една божествена напитка, производството на която е част от  народопсихологията на българина.
Вината бяха класирани по точки, а специалната награда оплетена дамаджана, получи производителя на виното получило най-много точки  Пламен Кръстев Петров от град Полски Тръмбеш.Всички участници получиха грамота за участие и книгата „Полски Тръмбеш и полскотръмбешкия край минало, настояще и бъдеще”.

9.2.17 Отчети Община към 31.01.2017 г.

Отчет DES 31.01.2017г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет DMP 31.01.2017г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет K33 31.01.2017г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет KSF 31.01.2017г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет RA 31.01.2017г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет за касово изпълнение на бюджета 31.01.2017г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

8.2.17 Отчети Община към 31.12.2016 г.

Отчет DES 31.12.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет DMP 31.12.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет K33 31.12.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет KSF 31.12.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет RA 31.12.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет за касово изпълнение на бюджета 31.12.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

8.2.17 На 10.02.2017г. във връзка с изпълн. на Проект Подмярка 19.1."Помощ за подготвителни дейности" от 14.00ч. в Кметство с.П.Каравелово ще се проведе...

На 10.02.2017г. във връзка с изпълнение на Проект Подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони от 14.00ч. в Кметство с.Петко Каравелово ще се проведе информационна среща свързана с консултиране с МО.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

1.2.17 Заповед 02-05-161/31.01.2017 - допълнение заповед "Полски пътища"

ЗАПОВЕД №СА-02-05-161/31.01.2017г., гр.Полски Тръмбеш
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Решение №253 по Протокол №16/28.11.2016 г. на Общински съвет - Полски Тръмбеш и писмо с вх.№СА-02-05-401/27.01.2017г. на Общинска служба по Земеделие гр.Полски Тръмбеш към Областна дирекция „Земеделие”-Велико Търново
НАРЕЖДАМ:
Допълвам своя заповед №СА-02-05-1673/19.12.2016 г. по следния начин:
1. В т.2 от заповедта се добавят следните ползватели разпределени по землища:

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ...

1.2.17 ОБЯВА Във връзка с провеждане на процедура по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда

О Б Я В А Във връзка с провеждане на процедура по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда и на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ПРЕДОСТАВЯ
информация по Приложение № 2 към чл. 6 чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за изясняване обществения интерес към реализиране на инвестиционно предложение за „Създаване на насаждения от малини, ограждане на ПИ № 032007 и ПИ № 032016, капково напояване, изграждане на резервоар за вода, помпено-филтърен блок а поливната система и закупуване на земеделска техника“, което ще се реализира в землището на с. Климентово с Възложител „Сиконко Агрия” АД, Община Полски Тръмбеш, ЕКАТТЕ 41246.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

30.1.17 ЗАПОВЕД Забранявам събирането на финансови средства от родителите на децата за нуждите на детските градини на територията на Общината

ЗАПОВЕД № РД- 01-05-141/26.01.2017 г.
На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл.44 ал.1, т.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл.298, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ, бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.
НАРЕЖДАМ :
1. Забранявам събирането на финансови средства от родителите на децата за нуждите на детските градини на територията на Община Полски Тръмбеш.
2. Родителите дължат такса за ползване на детска градина съгласно чл. 22 от Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Полски Тръмбеш на Общински съвет -Полски Тръмбеш.
3. Всяко събиране на финансови средства от директорите и учителите на детски градини, извън предвидените такси в Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Полски Тръмбеш на Общински съвет -Полски Тръмбеш, ще се счита за незаконосъобразно.
4. При констатирани нарушения на настоящата Заповед ще бъдат приложени разпоредбите на чл. 187, т.7 от Кодекса на труда.
5. Настоящата Заповед да бъде поставена на информационните табла на входовете на детските градини и да се публикува на официалния сайт на Община Полски Тръмбеш.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Назиф Кадир- Зам.кмет на Община Полски Тръмбеш.
Копие на настоящата Заповед да бъде връчено за сведение и изпълнение на Николинка Генова-Началник отдел „Социална политика, образование, клтура,, и директорите на детските градини в Община Полски Тръмбеш.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

29.12.16 ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2017г. НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2017г. НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Уважаеми съграждани,
Поканваме Ви на обществено обсъждане на проекта за Бюджет 2017 на Община Полски Тръмбеш, което ще се проведе на 06.01.2017г.(петък) в залата на Общински съвет от 14.00 часа. Ще бъдат разгледани Бюджетна прогноза 2017 - 2019 година, проект на индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, проекто-бюджет на бюджетните средства за 2017г.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

28.12.16 ВРЪЧВАНЕ НА ПЪРВИ ГОДИШНИ НАГРАДИ НА СДРУЖЕНИЕ „ПОЛСКИТЕ ЩУРЧЕТА” В ГР.П.ТРЪМБЕШ

ВРЪЧВАНЕ НА ПЪРВИ ГОДИШНИ НАГРАДИ НА СДРУЖЕНИЕ „ПОЛСКИТЕ ЩУРЧЕТА” В ГР.П.ТРЪМБЕШ

Сдружение „Полските щурчета”, което организира вече две години Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Полските щурчета”, за първа година връчи годишни награди на даровити млади таланти от П.Тръмбеш. Церемонията се проведе под патронажа на Общ. П.Тръмбеш на 26 декември 2016 г. в Народно читалище ”Отец Паисий 1905” град П.Тръмбеш.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

22.12.16 Коледари в Община Полски Тръмбеш

Коледари в Община Полски Тръмбеш

Коледарчетата от Детска градина ”Детски свят” гр.П.Тръмбеш, облечени с традиционни носии, с украсени геги и калпаци посетиха Община Полски Тръмбеш и пяха песни за здраве и благополучие.Децата  от подготвителна група „Буратино” бяха посрещнати от кмета на общината Георги Чакъров, председателя на Общинския съвет Маринета Кузманова, зам.кмета Назиф Кадир и служителите в общинска администрация.
Какво е Коледа без богатството на българските народни традиции? Без звучността и съдържанието на коледарската песен, без огъня в огнището, без подредената трапеза на Бъдни вечер и тишината около нея? Без магията на очакване на утрото след Рождество Христово, без сурвакарчетата с дряновица в ръка и торбичка през рамо в първите дни след Новата година?
Малките възпитаници пресъздадоха коледното вълшебство в българското семейство и посрещането на коледарите. Веселите коледари отправиха блогопожелания за здраве и берекет. Този урок по родолюбие оформя тяхното самосъзнание, дава им сили и повод за гордост, че сме народ с многовековна история и традиции, устояли на времето.

20.12.16 ОБЯВА На 22.12.2016г. във връзка с изпълнение на Проект Подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19

ОБЯВА

На 22.12.2016г. във връзка с  изпълнение на Проект Подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. , съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони  от 11.30ч в залата на Общински съвет гр.Полски Тръмбеш   ще се проведе информационна среща семинар а от 13.30 часа ще се проведе обучение на местни лидери.
Каним всички заинтересовани,  да присъстват на предстоящото събитие

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

19.12.16 НАРЕЖДАМ:Да се отдадат под наем за стопанската 2016/2017г., проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне полски пътища

CA-02-05-1673/19.12.2016 г.
гр.Полски Тръмбеш
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Решение №253 по Протокол №16/28.11.2016 г. на Общински съвет - Полски Тръмбеш и писмо с вх.№СА-02-10-5598/08.11.2016 г. на Областна дирекция „Земеделие” - Велико Търново
НАРЕЖДАМ:
Да се отдадат под наем за стопанската 2016/2017 година, проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и картата за възстановената собственост напоителни канали - общинска собственост, които не функционират, попадащи в масиви за ползване на територията на община Полски Тръмбеш, съгласно заявления на ползвателите, по цена в размер на средното годишно рентно плащане на землището.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

19.12.16 Годишен план за ползване на дървесина през 2017г. от гори собственост на общ.П.Тръмбеш

Годишен план за ползване на дървесина през 2017г. от гори собственост на общ.П.Тръмбеш

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

17.12.16 СПРАВКА Днес 17.12.2016г., долуподписаните М.Йорданова-Председател на Общ. съвет П.Тръмбеш и Е.Паунска-деловодител, констатирахме

СПРАВКА Днес 17.12.2016г., долуподписаните Маринета Йорданова-Председател на Общ. съвет П.Тръмбеш и Елена Паунска-деловодител при Общ. съвет П.Тръмбеш,

констатирахме, че по обявеният на интернет-страница на Общ.П.Тръмбеш от 17.12.2016г. проект на Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общ. съвет П.Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в законоустановения 30 дневен срок няма постъпили предложения и становища.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

8.12.16 Деца изработиха 100 уникални картички за Коледа и Нова година

Деца изработиха 100 уникални картички за Коледа и Нова година
Децата от III-IV клас СИП „Изобразително изкуство” и I-II клас ФУЧ „Приложни изкуства” на СУ „Ц.Церковски” в гр.П.Тръмбеш, изработиха уникални картички за Коледните и Новогодишните празници от хартия и коледни фигурки. Малките творци работиха усърдно под ръководството на своите учителки Маринела Иванова и Йорданка Василева.
Картичките ще бъдат изпратени от Кмета на Общ.П.Тръмбеш Георги Чакъров и Председателя на Общинския съвет Маринета Кузманова на държавни и общински структури и партньори на Общ.П.Тръмбеш.
Децата изработиха картичките с огромно удоволствие. Те се забавляваха, а в същото време дейността им бе с  възпитателна и образователна цел. Всяка картичка носи своето искрено детско послание и е заредена с много усмивки и любов.

8.12.16 Светна коледната украса в П.Тръмбеш

Светна коледната украса в Полски Тръмбеш
След обратно броене и с приповдигнато настроение грейна елхата в П.Тръмбеш. Това стана пред погледите на жителите и гостите на града, които се събраха на 2 декември  на площад „Възраждане”. Всички очакваха със затаен дъх да  светнат коледните светлини  и с това да се  даде началото на Коледните и Новогодишни празници.
За изненада на най-малките пристигнаха и специални гости на тържеството-Дядо Коледа и прекрасната Снежанка с вълшебната си шейна. Децата които все още не бяха изпратили своите писма, в които да напишат на Дядо Коледа какво да им донесе в святата  нощ, успяха лично да ги  предадат на белобрадия старец.
Специално за събитието, децата от СУ„Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш, СИП „Музика” с ръководител Йорданка Аврамова,  бяха подготвили весела  програма.
След като светнаха хилядите малки лампички на Коледната украса, дойде и моментът на красивата празничната заря.

13.12.16 СЪОБЩЕНИЕ: Във връзка с изпълнение на Дог. за БФП №РД 50-106/17.08.2016 г. По под мярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“

СЪОБЩЕНИЕ
До всички заинтересовини жители на Община Полски Тръмбеш
Уважаеми   дами и господа,
Във връзка с изпълнение на Договор за БФП №РД 50-106/17.08.2016г. По под мярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г Ви уведомяваме, че на 19.12.2016г в  11.30ч.  в Залата на Общ. съвет град П.Тръмбеш ще се проведе Информационна кампания във връзка с изпълнение на Договора.
Поканват се всички  заинтересовани и желаещи  да присъстват на информационната кампания.
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата