Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000

10.11.17 Заповед СА 02-05-1483/ 10.11.2017г. за отдадаване под наем за стопанската 2017/2018 година, проектираните и одобрени в плановете за полски пътища...

Заповед СА 02-05-1483/ 10.11.2017г. за отдадаване под наем за стопанската 2017/2018 година, проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и картата за възстановената собственост напоителни канали - общинска собственост, които не функционират, попадащи в масиви за ползване на територията на община Полски Тръмбеш.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ...

10.11.17 Заповед РД-14-336/03.11.2017 г. за откриване процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ...

Заповед РД-14-336/03.11.2017 г. за откриване процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за всяко от землищата на територията на общ.П.Тръмбеш за стопанската 2017/2018 г.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ...

7.8.17 Откривам процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите...

На основание чл. 37в. ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г./ и чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие".
Откривам процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за всяко от землищата на територията на общ. П. Тръмбеш за стопанската 2017/2018г.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

19.6.17 От 12.06.2017г. е определен етап „Восъчна зрялост" на посевите от житни култури и е обявен пожароопасен сезон на територията на общ.П.Тръмбеш

Уважаеми жители на община Полски Тръмбеш,
ПРЕДСТОИ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН
Със Заповед рег.№ СА-02-10-684/08.06.2017 г. на кмета на община Полски Тръмбеш считано от 12.06.2017 г. е определен етап „Восъчна зрялост44 на посевите от житни култури и е обявен пожароопасен сезон на територията на община Полски Тръмбеш. От настъпването на восъчна зрялост на житните култури до окончателното прибиране на реколтата, тютюнопушенето и паленето на огън се извършва на безопасни места, отстоящи на разстояние от посевите най-малко на 50 метра. Не се допуска паркирането на превозни средства и нощуването им покрай пътища, които минават в близост до житни масиви.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

14.6.17 Изменение на Заповед №РД-14-259/30.09.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“-В.Търново, в частта в точка IV

ИЗМЕНЯМ:
Заповед № РД-14-259/30.09.2016 г на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Велико Търново, в частта в точка IV /четири римско/, касаещ имот № 35014 от ДПФ, който попада в масив за ползване за землището на с. Юшментово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново за стопанската 2016/2017 г. В цитираната Заповед е допусната явна фактическа грешка в графа «Ползвана площ», като ползваната площ от ползвателя Борислав Атанасов Сидеров е «34.311 дка», а не «4.311 дка». Четвърти ред от IV римско от цитираната заповед да се чете както следва

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

12.6.17 ОБЯВЯВАМ:Настъпването на етап „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури на територията на Общ.П.Тръмбеш, считано от 12.06.2017г.

3 А П О В Е Д
№ СА-02-10-684/08.06.2017г.
гр.Полски Тръмбеш
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.4 от Наредба №8121з - 968/10.12.2014 г., във връзка със Заповед №РД-14-113/06.06.2017 г. на Директора на областна дирекция „Земеделие” - Велико Търново.
ОБЯВЯВАМ:
Настъпването на етап „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури на територията на Общ.П.Тръмбеш, считано от 12.06.2017 г.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

8.6.17 Съобщение относно изясняване на общественият интерес към инвест. предложение "Увеличаване на капацитета за отглеждане на бройлери от 40200...

Съобщение относно изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета за отглеждане на бройлери от 40200 на 76928бр" с Възложител "Агро Александра" ООД в село Вързулица, общ. Полски Тръмбеш.
Във връзка с провеждане на процедура по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда и на основание чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви предоставяме информацията по Приложение № 2 за изясняване обществения интерес.
Становища и възражения от страна на засегната общественост да бъдат изпратени до РИОСВ - Велико Търново.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

1.6.17 Заявление от Назиф Кадир-зам. кмет на Общ.П.Тръмбеш за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
На основание на чл. 61, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) в Община Полски Тръмбеш е постъпило Заявление с вх. № РД-01-09-1867/12.04.2017г. от Назиф Кадир - зам. кмет на Община Полски Тръмбеш за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за водите данни и документи.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

15.5.17 На 7 май в град Полски Тръмбеш за пети път се проведе Фестивал на руската песен.

ФЕСТИВАЛ НА РУСКАТА ПЕСЕН
На 7 май  в град Полски Тръмбеш за пети път  се проведе Фестивал на руската песен. Организатори на фестивала бяха  Община Полски Тръмбеш, Дружеството за приятелство с народите на Русия и ОНД и Народно читалище „ Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  в пратньорство с  Генералното консулство на Русия в България в гр.Русе в лицето на Генералния консул г-жа Татяна Грушко, Руския културно информационен център в гр.София и Федерациата за приятелство с народите на Русия и ОНД  в лицето на нейният председател  проф.Захари Захариев.
Националният фестивал беше открит от  г-н Георги Чакъров- Кмет на Община Полски Тръмбеш в присъствието на гостите: г-жа Маринета Кузманова- Председател на ОбС Полски Тръмбеш, г-н Павел Владимирович Журавльов - Ръководител на представителството на Россътрудничество в Република България и Директор на Руския  културно-информационен цинтър в гр.София, г-жа Мария Сердикова - Аташе на Генералното консулство на Русия в гр.Русе, г-жа Настася Еремина - Началник отдел в РКИЦ гр.София, Началника на пресцентъра на Руския културно -информационен център в гр.София г-жа Полина Казанцева и г-н Киро Маринов - Председател на Дружеството за приятелство с народите на Русия и ОНД в Полски Тръмбеш.

4.5.17 УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ПРОЕКТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ“

УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ПРОЕКТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ“
По искане на Кмета на Община Полски Тръмбеш НА 28.04.2017 Г., беше подписано Допълнително споразумение  по договор между  Община Полски Тръмбеш и Агенция за социално подпомагане гр.София, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“...

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

24.4.17 Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.
На основание на чл. 72, ал. 1, т.2 от Закона за водите (ЗВ) в Общ.П.Тръмбеш е постъпила Молба с вх. №СА-01-13-955/01,03.2017г. от Назиф Кадир-зам.кмет на Общ.П.Тръмбеш за промяна параметрите на Разрешително №5/13.02.2013г. за водовземане от минерална вода-изключителна държавна собственост от находище „Полски Тръмбеш” Сондаж №Р-1хг.
Съгласно чл. 52, ал. 3 е извършено съгласуване на посочените в Молбата параметри на водовземане с Директора на Басейнова дирекция Дунавски район-Плевен.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

20.4.17 ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Процедурата за избор на членове на Съвета на децата е утвърдена от Председателя на Държавна агенция за закрила на детето. Според нея кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на подадените от всички общини кандидатури на областно ниво и ги предлага на национално ниво. Комисия, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критериите, описани в чл. 5 в процедурата.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

6.4.17 В изпълнението на Проект „Активни младежи в Общ.П.Тръмбеш” на 01.02.2017г. стартира професионално обучение по професия „Работник в озеленяването“...

ИНФОРМАЦИЯ: В изпълнението на Проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш”,който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0025-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Полски Тръмбеш, по линия на Инициативата за младежка заетост, информираме обществеността за изпълнение на дейностите по проекта:
На 01.02.2017 г. стартира професионално обучение по професия „Работник в озеленяването“ на формираната трета група от 16  младежи.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата