Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000

7.12.16 Общ.П.Тръмбеш предоставя информация по Приложение №2 към чл.6 чл.6, ал.9 от Нар. за условията и реда за извършване на ОВОС

Общ.П.Тръмбеш предоставя информация по Приложение №2 към чл.6 чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
за изясняване обществения интерес към реализиране на инвестиционно предложение за „Разширяване на съществуващ гробищен парк в с.П.Сеновец, общ.П.Тръмбеш” с Възложител Общ.П.Тръмбеш.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

6.12.16 Съобщение относно инвестиц. предложение "Модернизиране на земеделско стопанство чрез закупуване на земеделска техника и създаване на ябълкова...

Съобщение до заинтересованите лица, относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение "Модернизиране на земеделско стопанство чрез закупуване на земеделска техника и създаване на ябълкова градина" , което ще се реализира в землището на с.Раданово на ПИ № 61279.116.6, ПИ № 61279.116.3, ПИ № 61279.116.4 с Възложител ЗП Велико Великов.
Всички, които желаят да изразят становища, мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ-В.Търново, адрес: гр.В.Търново 5002, ул."Н.Габровски" №68, e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, както и в Общ. П. Тръмбеш, гр.П.Тръмбеш 5180, ул.„Черно море” №4, e-mail: obshtina_pt@abv.bg.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

6.12.16 Община Полски Тръмбеш обявява процедура за избор на партньорски организации

Община Полски Тръмбеш  обявява процедура за избор на партньорски организации- неправителствени организации, работодатели и училища, които биха желали да участват в изпълнението на проект

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

29.11.2016 СЪОБЩЕНИЕ Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите...

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
На основание на чл. 61, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) в Община Полски Тръмбеш е постъпило Заявление с вх. № РД-01 -09-5087 / 13.10.2016 г. от “Агроком” ЕООД, гр. Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 15, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

11.11.16 ПРОТОКОЛ №2 от Общо Събрание на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО (БЯЛА, ОБЛ.РУСЕ)-08.11.2016г. от 13.30ч.

ПРОТОКОЛ №2 от Общо Събрание на РЕГ. СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО (БЯЛА, ОБЛ. РУСЕ)
Проведено на 08.11.2016 г. от 13.30 часа

Днес, 08.11.2016 година от 13.30 часа в гр.Бяла, Област Русе в Заседателната зала на Общинска администрация - град Бяла се проведе Общо Събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините, включени в регион Борово (Бяла, област Русе)

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

27.10.16 ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ“

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“
Продължава изпълнението на подписаният на 19.09.2016 г. договор между  Общ.П.Тръмбеш и Агенция за социално подпомагане гр.София, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“,  в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане - фонд за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ по Операция 3: “Осигуряване на топъл обяд”  за реализиране на Проект ”Осигуряване на топъл обяд в Общ.П.Тръмбеш”.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

27.10.16 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ”
НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”

От месец ноември 2015 г., Община Полски Тръмбеш изпълнява  пpoeкт „Нeзaвиcим живoт в Община Полски Тръмбеш“ по Договор  № BG05M9OP001-2.002-0030-С001 между Министерство на труда и социалната политика и Община Полски Тръмбеш   по процедура  BG05M90P001-2.002  „Нeзaвиcим живoт“ пo Опepaтивнa пpoгpaмa „Рaзвитиe нa чoвeшкитe pecypcи“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейският социален фонд на Европейски съюз.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

27.10.16 Заповед за определяне на границите на районите, в които през 2017г. Общ.П.Тръмбеш организира събиране и извозване и обезвреждане на битовите отпадъци

ЗАПОВЕД № РД-02-05-1407
гр. Полски Тръмбеш, 27.10.2016г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси
ОПРЕДЕЛЯМ:
Границите на районите, в които през 2017г. Община Полски Тръмбеш организира
1. събиране и извозване на битовите отпадъци;
2. обезвреждане на битовите отпадъци в депа;
3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, както следва...

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

25.10.16 Дирекция "Бюро по труда"-Свищов уведомява работодателите от общините Свищов и П.Тръмбеш, че разполага с финансови средства за сключване на...

За вас работодатели
Агенция по заетостта, Дирекция "Бюро по труда"- Свищов
Уведомява работодателите от общините Свищов и Полски Тръмбеш, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016г.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

18.10.16 ОБЯВА до заинтересуваните лица и общественост. Общ.П.Тръмбеш предоставя информацията по Приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за...

ОБЯВА до заинтересуваните лица и общественост.

Общ.П.Тръмбеш предоставя информацията по Приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес към реализиране на инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез изграждане на шахтов кладенец с цер напояване на земеделски култури" с възложител ЗП Иван Иванов. Предложението ще се реализира в землището на с.Каранци, общ.П.Тръмбеш.
Всички, които желаят да изразят становища, мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ-В.Търново, гр.В.Търново, ул."Никола Габровски" 68, в кметство с.Каранци, както и Общинска администрация гр.П.Тръмбеш на ул."Черно море" №4, както и на e-mail: obshtina_pt@abv.bg

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

07.10 16 ОБЩИНА П.ТРЪМБЕШ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ:„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ“

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“

На 19.09.2016 г. Община Полски Тръмбеш подписа договор с Агенцията за социално подпомагане, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“,  в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане - фонд за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ по Операция 3: “Осигуряване на топъл обяд”  за реализиране на Проект”Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш”.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ
ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ

30.9.16 Съобщение до заинтересуваните лица и общественост, Общ.П.Тръмбеш предоставя информация по Приложение №2 към чл.6 чл.6, ал.9

Съобщение до заинтересуваните лица и общественост, Общ.П.Тръмбеш предоставя информация по Приложение №2 към чл.6 чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за изясняване обществения интерес към реализиране на инвестиционно предложение: „Изграждане на нов обект „Площадка за компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки“, включително изграждане на:
„Присъединителен газопровод с налягане 5.4 МPa“ от Площадката на съществуваща автоматична газорегулираща станция (КС П.Сеновец) до обект „Площадка за компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки“ и „Електрически кабел 20 kV“ от съществуващ СБС №65 на ЕП „Градина“ от ПС „П.Тръмбеш“ до обект „Площадка за компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки“ с Възложител „Елит-94“ ЕООД.
Всички, които желаят да изразят становища, мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ-В.Търново, адрес: гр.В.Търново 5002, ул."Н.Габровски" №68, e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, както и в Общ.П.Тръмбеш, гр.П. Тръмбеш 5180, ул.„Черно море” №4, e-mail: obshtina_pt@abv.bg

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

16.9.16 Конкурсна процедура за подбор на 1 Началник екип и 8 социални работници за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” в Обл.В.Търново

В изпълнение на сключено Споразумение за партньорство №BG 03-ПС01-32 от 11.12.2015г. и Анекс №BG03-ПС01-0016 от 01.09.2016г. Към посоченото споразумение между Oбщ.В.Търново в качеството й на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приемиме 2015”, Общ.В.Търновои Заповед  №РД 22-1790/13.09.2016г. за обявяване конкурсна процедура за подбор на 1 Началник екип и 8 социални работници за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” в Обл.В.Търново

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

14.9.16 Обява за приемане на заявления по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Общ.П.Тръмбеш”

Обява за приемане на заявления по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Общ.П.Тръмбеш”

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата