Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000

12.6.20 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални иновации за активно социално включване в общ. П. Тръмбеш"

12.6.20 Информация за успешно изпълнение на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в общ. П. Тръмбеш”.

19.5.20 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”

2.5.20 Информация за успешно приключил проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш"

27.4.20 Обява за набиране на потребители за ползване на услуги по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”...

 
 

24.4.20 ОБЯВА за прием на документи от кандидат-потребители на социални и/или здравни услуги, и на домашни санитари по проект „Социални иновации за активно ...

 
ОБЯВА
за прием на документи от кандидат-потребители на социални и/или здравни услуги, и на домашни санитари по проект „Социални иновации за активно социално включване в общ.П.Тръмбеш"
 
 

21.4.20 Общ.П. Тръмбеш подписа Допълнително споразумение към административен договор по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

3.4.20 Оценка за наличие на условия по чл.130 а, ал.1 от Закона за публичните финанси, изготвена па база отчетни данни на Общ. П. Тръмбеш към 31.12.2019 г.

30.3.20 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ В ОБЩ. П. ТРЪМБЕШ”

26.3.20 Общ. П. Тръмбеш в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Социални иновации за активно социално включване в общ. П. Тръмбеш“...

Общ. П. Тръмбеш в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Социални иновации за активно социално включване в общ. П. Тръмбеш“, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.074 „МИГ Павликени-П. Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз обявява, че ще осъществи подбор на специалисти за работа в Център за социални дейности.

5.3.20 Общ. П. Тръмбеш в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Социални иновации за активно социално включване в общ. П. Тръмбеш“...

О Б Я В Л Е Н И Е
Община Полски Тръмбеш в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Социални иновации за активно социално включване в община Полски Тръмбеш“, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.074 „МИГ Павликени-Полски Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 

2.3.20 ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩ. П. ТРЪМБЕШ”

26.2.20 В Община Полски Тръмбеш започва изпълнението на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

 

4.2.20 ОБЯВЛЕНИЕ. Общ. П. Тръмбеш обявява следният недвижим имот: Масивна търговска сграда със застроена площ 425 кв. м. в с. Климентово за безстопанствен

13.1.20 Общ. П. Тръмбещ е одобрена за финансиране като директен бенефициент по процедура за безвъзмездна финансова помощ

8.1.20 Общ. П. Тръмбеш подписа анекс към договорът за реализиране на дейностите по проект ”Осигуряване на топъл обяд в Общ. П. Тръмбеш със срок до 30.04.2020г.

Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш