Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000

10.12.20 Заповед за отдаване под наем за стопанската 2020/2021 г., проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне полски пътища и отразените в плана...

9.12.20 Общ. П. Тръмбеш обявява прием на документи от кандидат - потребители за социална услуга „топъл обяд“ по проект „Топъл обяд в условия на пандемията...

 
 

29.10.20 Общ. съвет-П. Тръмбеш открива нова процедура по чл.68е за определяне на допълнителни 3 бр. кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - В. Търново.

 
 
 
 
 

29.10.20 Заповед за ОПРЕДЕЛЯНЕ на границите на районите, в които през 2021 г. Общ. П. Тръмбеш организира услугите по: ...

30.9.20 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”

2.9.20 Общ. П. Тръмбеш удължава срока за приемане на документи от кандидати за потребители на интегрирани здравно-социални услуги, предоставяни почасово ...

 
 

20.8.20 Общ. П. Тръмбеш подписа Допълнително споразумение към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Патронажна грижа за ...

6.8.20 "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД уведомява всички заинтересовани страни и общественост на територията на Общ. П. Тръмбеш за започване на строителни дейности ...

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД уведомява всички заинтересовани страни и общественост на територията на Община Полски Тръмбеш за започване на строителни дейности във връзка с реализацията на обект: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод по българо-сръбската граница", етап "Линейна част", част Б3: Технологична връзка при КС "Полски Сеновец"

31.7.20 Общински съвет - Полски Тръмбеш открива процедура за определяне на 4 броя съдебни заседатели за Районен съд - Велико Търново.

 
 
 
 
 

28.7.20 Общ. П. Тръмбеш в качеството си на бенефициент по Проект "Социални иновации за активно социално включване в общ. П. Тръмбеш" обявява, че...

 
Община Полски Тръмбеш в качеството си на бенефициент по Проект "Социални иновации за активно социално включване в община Полски Тръмбеш", процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.074  "МИГ Павликени-Полски Тръмбеш" по мярка "Социални иновации за активно социално включване", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана  от Европейският социален фонд на Европейският съюз обявява, че ще осъществи подбор на специалист - организатор на дейности за работа в Център за социални дейности.

27.7.20 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ В ОБЩ. П. ТРЪМБЕШ”

24.7.20 ПИСМО Относно: Предаварийно състояние на мостово съоръжение на Републикански път Ш-407 „ Стражица-П. Тръмбеш ” при км 60+792

3.7.20 Във връзка с реализацията на проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш" ...

Във връзка с реализацията на проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш", договор №BG05M9OP001-2.018-0029/BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" - Компонент 1, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", Община Полски Тръмбеш обявява 1 свободно работно място за преподавател за  участие в предвидените по проекта - за дейностите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж".
 
 

12.6.20 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални иновации за активно социално включване в общ. П. Тръмбеш"

12.6.20 Информация за успешно изпълнение на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в общ. П. Тръмбеш”.

19.5.20 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”

2.5.20 Информация за успешно приключил проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш"

27.4.20 Обява за набиране на потребители за ползване на услуги по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”...

 
 

24.4.20 ОБЯВА за прием на документи от кандидат-потребители на социални и/или здравни услуги, и на домашни санитари по проект „Социални иновации за активно ...

 
ОБЯВА
за прием на документи от кандидат-потребители на социални и/или здравни услуги, и на домашни санитари по проект „Социални иновации за активно социално включване в общ.П.Тръмбеш"
 
 

21.4.20 Общ.П. Тръмбеш подписа Допълнително споразумение към административен договор по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

3.4.20 Оценка за наличие на условия по чл.130 а, ал.1 от Закона за публичните финанси, изготвена па база отчетни данни на Общ. П. Тръмбеш към 31.12.2019 г.

30.3.20 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ В ОБЩ. П. ТРЪМБЕШ”

26.3.20 Общ. П. Тръмбеш в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Социални иновации за активно социално включване в общ. П. Тръмбеш“...

Общ. П. Тръмбеш в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Социални иновации за активно социално включване в общ. П. Тръмбеш“, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.074 „МИГ Павликени-П. Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз обявява, че ще осъществи подбор на специалисти за работа в Център за социални дейности.

5.3.20 Общ. П. Тръмбеш в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Социални иновации за активно социално включване в общ. П. Тръмбеш“...

О Б Я В Л Е Н И Е
Община Полски Тръмбеш в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Социални иновации за активно социално включване в община Полски Тръмбеш“, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.074 „МИГ Павликени-Полски Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 

2.3.20 ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩ. П. ТРЪМБЕШ”

26.2.20 В Община Полски Тръмбеш започва изпълнението на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

 

4.2.20 ОБЯВЛЕНИЕ. Общ. П. Тръмбеш обявява следният недвижим имот: Масивна търговска сграда със застроена площ 425 кв. м. в с. Климентово за безстопанствен

13.1.20 Общ. П. Тръмбещ е одобрена за финансиране като директен бенефициент по процедура за безвъзмездна финансова помощ

8.1.20 Общ. П. Тръмбеш подписа анекс към договорът за реализиране на дейностите по проект ”Осигуряване на топъл обяд в Общ. П. Тръмбеш със срок до 30.04.2020г.

Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш