.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на канцеларски материали”

>>> На 09.05.2014 г. от 10:30 часа в заседателна зала 403 в сградата на
Община Полски Тръмбеш да се проведе публичен търг с явно наддаване
за определяне на наемател на недвижим имот, а именно: Помещение
,,зала за събрание” с площ 49,16 кв.м.

>>> Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за
управление на водите-Дунавски район с център Плевен за  откриване на 
процедура за издаване на разрешително за ползване воден обект-река
Янтра, с цел  изграждане на линейна инфраструктура-газопровод „Южен
поток” на територията на Република България

>>> На 09.05.2014 г. от 10:00 часа в заседателна зала 403 в сградата на
Община Полски Тръмбеш да се проведе публичен търг с явно наддаване
за определяне на купувач на недвижим имот, а именно: Масивна сграда
със ЗП 23 кв.м., представляваща помпена станция /с прилежащ
кладенец/, частна общинска собственост, съгласно АОС №3277/15.07.2013
г. на Община Полски Тръмбеш, находяща се в имот държавна собственост
№136037 с НТП „Друга производствена база” по КВС на с.Масларево.

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура  за възлагане на
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Изпълнение на  СМР   по проект:
„Реконструкция и  рехабилитация на съществуващи общински пътища на
територията на Община Полски Тръмбеш” изпълняван ПО ДОГОВОР №
04/321/01424 /06.12.13г

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА: ”
Доставка на строителни материали за нуждите на Общ.П.Тръмбеш”

>>> На 07.05.2014г. заседателна зала №403 в сградата на
Общ.П.Тръмбеш ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за
определяне на наемател на свободни земеделски земи от общинския
поземлен фонд за землищата на гр.П.Тръмбеш, с.Вързулица, с.Иванча,
с.Каранци, с.Климентово, с.Куцина, с.Масларево, с.Обединение, с.Павел,
с.П.Каравелово, с.П.Сеновец, с.Страхилово

>>> КАНИМ всички граждани и заинтересовани лица на обществено
обсъждане на касовото изпълнение на бюджета към  31.12.2013г., което
ще се проведе на 16.04.2014г. /сряда/ в  зала на общински съвет
Общ.П.Тръмбеш от 15.00ч.

>>> ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСпо случай 7 Април -
Международен ден на здравето и Ден на здравния работник в България.

>>> На  22.04.2014 г. от 10:00 часа в заседателна зала в сградата на
Община Полски Тръмбеш да се проведе публичен търг с явно наддаване
за определяне на наемател на недвижим имот, а именно: 40,00 кв.м., площ
от северозападната част на покривното пространство на административна
сграда на Община Полски Тръмбеш

>>> На  22.04.2014 г. от 10:30 часа в заседателна зала в сградата на
Община Полски Тръмбеш да се проведе публичен търг с явно наддаване
за определяне на наемател на недвижим имот, а именно: Помещение с
обща полезна площ 10,20 кв.м., находящо се на третия етаж в
северозападната част на сградата на Кметство с.Масларево

>>> СЪОБЩЕНИЕ до всички заинтересовани участници в Обществена
поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на
Детските градини, Детска млечна кухня, Дом за деца с. Страхилово и
Социалният патронаж на територията на Общ.П.Тръмбеш” че на
09.04.2014г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Общината, 4 етаж ще
се отварят пликовете с предлагана цена

>>> СЪОБЩЕНИЕ: До Ибрям Нехат Ефраим. Уважаеми Г-н Ефраим,
съгласно чл.32 от ДОПК, следва да се явите в 7-дневен срок, от
публикуването на настоящото съобщение в сайта на Община Полски
Тръмбеш в присъствен ден, в периода от 08:00 - 17:00 часа

>>> Заповед СА-01-02-235/20.03.2014г. ОТНОСНО: Разрешение за
възлагане изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива
за ПИ 134010 по КВС на с.П.Сеновец и преотреждането му за
„Кравеферма"

>>> ПРОТОКОЛ от Общо Събрание на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО (БЯЛА, ОБЛАСТ
РУСЕ). Проведено на 17.03.2014 г. от 13.30 ч.

>>> ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА ГАРАНЦИОННИЯ фОНД ПО ПРСР
2007-2013 г.-МЕРКИ 121, 122 И 123 ВЪВ ВАШИЯ ГРАД

>>> Покана: Във връзка  с изпълнение на проект: „Развитие на
професионалните умения и квалификацията на служителите на
Общ.П.Тръмбеш”, изпълняван по Договор  № А12-22-99/25.04.2013г., Ви
уведомяваме, че на 28.03.2014г в 14:00 ч. в Заседателната зала на
Общ.П.Тръмбеш ще се проведе Информационна среща, на която ще се
представят резултатите от изпълнението на проекта.

>>> СЪОБЩЕНИЕ: До Бистра Стефанова Радкова.

>>> Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за
управление на водите - Дунавски район с център Плевен за  откриване на 
процедура за издаване на разрешително за водовземане от река Янтра с
цел  хидравличен тест на газопровод „Южен поток” на територията на
Република България от км 202+500 до км 235+500.

>>> Инвестиционно намерение на EТ„Краси - Гина Милкова”.
Инвестиционно намерение на EТ„Краси - Гина Милкова”

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на
хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Детска млечна
кухня, Дом за деца, с. Страхилово и Социалният патронаж на територията
на община П.Тръмбеш”

>>> Община Полски Тръмбеш очаква предложения за Общинска програма
за опазване на околната среда за периода 2014-2020г.

>>> Община Полски Тръмбеш информира заинтересованите лица за
изпълнението на Проект “Грижим се за Вас”,  по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”

>>> Община П.Тръмбеш съобщава на всички заинтересовани участници в
Обществена поръчка с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна
ефективност в ЦДГ „Детски свят”, гр. П. Тръмбеш”, че на основание чл.68,
ал.3 от Закон за обществените поръчки, че ще се отварят пликовете с
предлагана цена  на 12.02.2014г. от 11:30 часа в Заседателната зала на
Общината, 4 етаж . При отваряне на плика с предлагана цена имат право
да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители.

>>> Заповед СА-01-02-59/31.01.2014г. Разрешавам изработването на
частичен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване -
изменение на дворищната регулация на УПИ Х-1077,1076 - за „Жилищни
нужди и обществено обслужване” и УПИ ХХ-1082 - за „Обществено
обслужващи дейности”, кв.66, като се образуват два нови УПИ  - УПИ Х-
1077,1082 - за „Ниско жилищно застрояване” и УПИ ХХ- 1076,1077,1082 - за
„Обществено обслужване”

>>> Общинска администрация Полски Тръмбеш уведомява всички
граждани от общината, че  във връзка с влизането в сила на новата
„Наредба за гробищните паркове и погребално - обредната дейност на
територията на община Полски Тръмбеш” открива кампания по набиране на
информация от близките на починалите жители на общината с цел
опознаване на стари и без ясен текст върху паметните плочи, гробни места
и изясняване срока на ползването им.

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
“Обновяване и реконструкция  на градската среда - площад,  пешеходна
зона и градския парк на гр.Полски Тръмбеш-етап II-подобект "Фонтан”, в
това число изграждане на фонтан и проектиране и изграждане на
оборудване на фонтана”

>>> СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА
ДЛЪЖНОСТТА  „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК",  ПРЕДОСТАВЯЩ  УСЛУГАТА
„ПРИЕМНА ГРИЖА" В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПО ПРОЕКТ „И АЗ
ИМАМ СЕМЕЙСТВО"

>>> Заповед СА-01-02-1187/12.12.2013г. ПО ПОВОД: Заявление вх.№СА-
01-02-2492/06.12.2013 год. от Маргарита Христова Йорданова и Цеца
Христова Тодорова от гр.Г.Оряховица

>>> Заповед СА-01-02-1185/12.12.2013г. ПО ПОВОД: Заявление вх. № СА-
01-02-2523 / 09.12.2013г. от Георги Александров Чакъров - Кмет на Община
Полски Тръмбеш

>>> О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за
приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни
или висши училища, в страната и в чужбина на 20.02.2014 г. и
21.02.2014 г. в Националната гвардейска част - гр. София

>>> Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за
управление на водите - Дунавски район с център Плевен за  откриване на 
процедура за издаване на разрешително за водовземане на  ЕТ „Краси -
Гина Милкова”.

>>> Разрешавам изработването на частичен подробен устройствен план -
план за регулация-  разделяне на УПИ ІХ-104 и Х-104 в кв.8 по ПУП на
с.Климентово и обособяване на три УПИ - ІХ-104, Х-104 и ХІ-104

>>> Заповеди по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна
дирекция „Земеделие”- Велико Търново за разпределението на масивите за
ползване по землища в Община Полски Тръмбеш, данни за земите по
ал.3, т.2 (бели петна), за техните собственици и дължимото рентно плащане
за стопанската 2013 - 2014 година.

>>> О Б Я В Л Е Н И Е: Oбщ.П.Тръмбеш в качеството си на партньор на
Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по
проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия
BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на един социален работник,
предоставящ услугата „Приемна грижа” в Общ.П.Тръмбеш

>>> В изпълнение на договор № А12-22-99/25.04.2013г.,между
Общ.П.Тръмбеш и Министерство на финансите за изпълнение на проект
„Развитие на професионалните умения и квалификацията на служителите на
Общ.П.Тръмбеш”, в периода от 13.11 до 15.11.2013г. се проведоха
обучения на служители от Общинска администрация П.Тръмбеш

>>> Заповед СА-01-02 -1112/29.11.201Зг. ОТНОСНО: Разрешение за
възлагане изработване на частично изменение на Подробен устройствен
план-план за застрояване ( ПУП-ПЗ ) на УПИ I -" за складова база ", кв. 68
по ПУП на гр. Полски Тръмбеш, идентификатор 57354.300.1322 по КККР на
града.

>>> ЗАПОВЕД № СА-01-02/2013г . РАЗРЕШАВАМ изработването на
комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Детски басейн и
летни съблекални към плувен комплекс", УПИ X, кв. 76 по ПУП (ЗРП) на гр.
Полски Тръмбеш, идентификатор 57354.300.2474 по КККР на гр. Полски
Тръмбеш.

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА чрез
публична покана С ПРЕДМЕТ: “Доставка на хранителни продукти за
нуждите на Детските градини,Детска млечна кухня,Дом за деца, с.
Страхилово и Социалният патронаж на територията на община Полски
Тръмбеш”

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
“Доставка чрез покупка на употребяван автомобил за сметосъбиране за
нуждите на община Полски Тръмбеш”

>>> Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш

>>> И Н Ф О Р М А Ц И Я по  Проект “Подкрепа за достоен живот

>>> ЗАПОВЕД № РД-02-05-982  за определяне на границите на
районите, в които през 2014г. Общ.П.Тръмбеш организира услугите
по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждане на
битовите отпадъци в депа, поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места

>>> Съобщение относно: Обществена поръчка с предмет: ”Доставка на
специализирани метални съдове за твърди битови отпадъци тип
„бобър” с полезен обем 1.1 м3”

>>> Дирекция "УТ, ОС и РП отдел "УТ" при Общ.П.Тръмбеш обявява на
заинтересуваните, че е изготвен проект за "Подробен устройствен план -
парцеларен план на техническата инфраструктура" за прокарване на кабел
НН 1 КV за захранване на поземлен имот 060004 по КВС на с. Раданово

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
“Закупуване на училищен автобус за осигуряване на транспорт на
пътуващите ученици”

>>> Съобщение: На основание чл.68, ал.3 от Закона за обществените
поръчки Община Полски Тръмбеш съобщава, че пликовете с предлагана
цена на участниците за Обществена поръчка с предмет: “Доставка на
хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Детска
млечна кухня, Дом за деца с. Страхилово и Социалният патронаж
на територията на Община Полски Тръмбеш” по обособени позиции:

>>> Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за
управление на водите - Дунавски район с център Плевен за  откриване на 
процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни
води, чрез нови водовземни съоръжения - 4 броя тръбни кладенци, с цел 
охлаждане на машини и съоръжения в Завод за производство на олио в      
гр. Полски Тръмбеш, собственост на ”Олива” АД.

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
“Доставка чрез покупка на употребяван автомобил за сметосъбиране за
нуждите на община Полски Тръмбеш”

>>> Обучения на служители от Общ. администрация П.Тръмбеш в
изпълнение на договор № А12-22-99/25.04.2013г.,между Общ.П.Тръмбеш и
Министерство на финансите за изпълнение на проект „Развитие на
професионалните умения и квалификацията на служителите на Общ.
П.Тръмбеш”

>>> ЗАПОВЕД№ СА-02-03- 847/20.09.2013 г. гр. Полски Тръмбеш
ОПРЕДЕЛЯМ:„ЕЛИТ КОМЕРСЕООД, ЕИК 104624158, със седалище и
адрес на управление: Област Велико Търново, общ.Свищов, гр.Свищов,
ул.„Патриарх Евтимий" №66, представлявано от Управителя Ренета
Димитрова Блажева, за КУПУВАЧ на стояща дървесина на корен в Обект
№6, подотдел 410а, землище на с.Павел, общ.Полски Тръмбеш.

>>> РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №СА-01-03-27/18.09.201Зг.

>>> Протокол от общо събрание на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в ОТКРИТа процедура  ЗА възлагане на
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:”Доставка на специализирани
метални съдове за твърди битови отпадъци тип „бобър” с полезен обем 1.1
м3”

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА възлагане
на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“Доставка на хранителни
продукти за нуждите на Детските градини, Детска млечна кухня, Дом за
деца, с. Страхилово и Социалният патронаж на територията на община
Полски Тръмбеш”

>>> Разрешение за изработването на частичен подробен устройствен план
- план за регулация- разделяне на УПИ \/111-33, кв.24 по ПУП на с.Петко
Каравелово на два УПИ - УШ-ЗЗ и Х-33, съгласно заданието и проекта -
предложение за изменението.

>>> ОТКРИВАНЕ на производство по създаване на кадастрална карта и
кадастрални регистри за землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш. област Велико Търново.

>>> Разрешение за строеж  на обект: “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ
ПЪТ VTR-1292 „ПЕТКО КАРАВЕЛОВО-СТРЕЛЕЦ”

>>> Разрешение за строеж на обект: “ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НА ГРАДСКАТА СРЕДА-ПЛОЩАД,ПЕШЕХОДНА ЗОНА И ГРАДСКИ ПАРК”

>>> ЗАПОВЕД СА-01-02-746/26.08.201Зг. ПО ПОВОД: Заявление вх. №
СА-01-02-4144/14.08.2013г. от Гена Колева Маркова...

>>> О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за
приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или
висши училища, в страната и в чужбина за времето от 18.11.2013 г. до
14.12.2013 г. в 61-ва механизирана бригада - Карлово и 2-ра механизирана
бригада - Стара Загора.

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Специализиран превоз на пътници
за превозване на учениците до 16 годишна възраст-2013/2014 г.”

>>> О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост на основание чл.
4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда за инвестиционно намерение на
„Олива”, гр. Кнежа : „Проект за реконструкция на част от
съществуващи силози за шрот в зона за пелетизация на шрот и
люспа, към Завод за маслена екстракция в УПИ II, кв. 82 от ПУП
/ЗРП/ на гр. Полски Тръмбеш”

>>> ПОКАНА (обновена): Община П.Тръмбеш уведомява обществеността
и заинтересованите физически и юридически лица, че организира
обществено обсъждане във връзка с проекта на Общински план за
развитие на Община П.Тръмбеш за периода 2014-2020г. Дата и място на
общественото обсъждане - 17.09.2013г. от 14.00 часа в заседателната зала
на Общ. съвет, П.Тръмбеш /2-ри етаж/

>>> Годишен отчет по приходната и разходната част на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове на Община Полски Тръмбеш за 2012 г.

>>> Документация за участие в избор на изпълнител на обществена
поръчка с предмет: “Доставка на трошен камък за обект:”Гробищен парк” в
гр.Полски Тръмбеш”

>>> ОТНОСНО: Частично изменение на ПУП - план за застрояване на УПИ
VІ-1355, 1391, 1393, кв.84 по ПУП  на гр.П.Тръмбеш, представляващ ПИ  с
идентификатор 57354.300.2072 по КККР на града

>>> СЪОБЩЕНИЕ за проведена среща за обществено обсъждане на
Доклад за ОВОС и приложения към него на инвестиционно предложение
„Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република
България“

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
“ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕЛИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА
ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ”

>>> Обява: Сдружение „Клуб на пенсионера” с.П.Каравелово обявява, че
свиква отчетно изборно събрание на 16.08.2013 год. от 10 :00 часа в клуба
на кметството при следния дневен ред…

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
“Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територията на
Землището на с.Раданово, общ. П.Тръмбеш, обл.В. Търново”

>>> Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на
територията на Община Полски Тръмбеш

>>> Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
Община Полски Тръмбеш предоставя обществен достъп до информация
за: 1.Инвестиционно намерение на EТ„Краси - Гина Милкова;
2.Инвестиционно намерение на „КРАСИ” ЕООД

>>> Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична
покана за консултантски услуги по управление на изпълнение и отчитане на
проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари,
площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение”
изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г между ДФЗ и
общ.П.Тръмбеш

>>> Съобщение: На основание чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените
поръчки Община Полски Тръмбеш съобщава, че пликовете с предлагана
цена на участниците за Обществена поръчка с предмет: “Ремонтни  работи
на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш,
ще се отварят на 10.07.2013 г. от 09:30 часа в Заседателната зала на
Общината, 4-ти етаж. При отварянето на плика с предлагана цена имат
право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители.

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ТВЪРДИ ГОРИВА
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН
СЕЗОН 2013 -2014 Г. ВКЛЮЧВАЩ СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1.ДЪРВА ЗА ОГРЕВ; 2.ВЪГЛИЩА ДОНБАСКИ; 3. ВЪГЛИЩА БРИКЕТИ

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
Организация на обучения по позиции: Обособена позиция 1: „Организиране 
на обучение по Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане
на организационна принадлежност и идентификация  за 20 участника за 3
дни”...

>>> ПОКАНА: Във връзка  с изпълнение на проект: „Развитие на
професионалните умения и квалификацията  на служителите на Община
Полски Тръмбеш”, изпълняван по Договор  № А12-22-
99/25.04.2013г.,сключен между Община Полски Тръмбеш   и Министерство
на финансите, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г.

>>> О Б Я В А за провеждане на конкурс за длъжности, изискващи
сержантски (старшински) военни звания, за комплектоване на духови
оркестри от Въоръжените сили с военни оркестранти чрез приемане на
военна служба на лица, завършили граждански средни или висши
училища в страната и в чужбина на 10.09.2013 г. и 11.09.2013 г.

>>> ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОЛКЛОРНО НАДИГРАВАНЕ „РИТМИ
КРАЙ ЯНТРА” - 06 СЕПТЕМВРИ 2013 година.

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА ПОКАНА С
ПРЕДМЕТ:„Доставка на канцеларски материали”

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ  ПО
УПРАВЛЕНИЕ на ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ:
„Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в
с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван ПО
ДОГОВОР № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш

>>> СЪОБЩЕНИЕ:На основание чл. 68., ал. 3 от Закона за
обществените поръчки Община Полски Тръмбеш съобщава, че
пликовете с предлагана цена на участниците за Обществена
поръчка с предмет: „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа,
тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение”
изпълняван ПО ДОГОВОР № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и
Община П.Тръмбеш по следните обособени позиции:

>>> Обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на
Община Полски Тръмбеш ”Разширение гробищен парк на село
Климентово”, Разширението на гробищния парк представляващ имот №
000053 по КВС на село Климентово ще се осъществи за сметка на
съседен имот № 000059 по КВС на село Климентово, м. „Кадира”,  ЕКАТТЕ
41246, общ. Полски Тръмбеш

>>> Присъствен публично оповестен конкурс по оферти за продажба на
имот, частна общинска собственост, представляващ Застроен „Училищен
квартал” стр.кв.24 по ПУП на с.Каранци с площ 6 250,00 кв.м., заедно с
построените в него училищна сграда със ЗП 700 кв.м., частна общинска
собственост, съгласно АОС 3262/08.04.2013г. на Община Полски Тръмбеш,
за реализация на проект в сферата на образователни, здравни, социални
или хуманитарни дейности, съгласно изискванията на чл.45, ал.2 от Закона
за народната просвета.

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА „Упражняване на строителен надзор по
проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари,
площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение”
изпълняван ПО ДОГОВОР № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и
Община П.Тръмбеш

>>> ПРОТОКОЛ №1 от Редовно Общо Събрание на РЕГИОНАЛНО
СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО
(БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ) Проведено на 03.06.2013 г. от 13.00 часа

>>> ОБЯВА за приемане на лица в доброволния резерв по
длъжностно разписание за резервисти в военно формирование
26340 - София

>>> На основание чл.69 ал.3 от Закон за обществените поръчки Община
Полски Тръмбеш съобщава, че пликовете с предлагана цена на
участниците в Обществена поръчка с предмет: Внедряване на мерки за
енергийна ефективност в общинска образователна  инфраструктура” 
Позиция 1. "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Цанко
Церковски", гр. Полски Тръмбеш”, Позиция 2 “Внедряване на мерки за
енергийна ефективност в ОУ "Васил Левски", с. Петко
Каравелово",Позиция 3"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
ЦДГ "Детски свят", гр. Полски Тръмбеш" ще се отварят на 21.05.2013г. от
09.00 часа в Заседателната зала на Общината, 2 етаж. При отваряне на
плика с предлагана цена имат право да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители

>>> ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ Относно: Изменение и
допълнение на Наредба №14 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услугите на територията на Община Полски
Тръмбеш

>>> Във връзка с изискванията на чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване
на околната среда Община Полски Тръмбеш оповестява и предоставя
достъп до съдържание на Решение № ВТ-25-ПР/2013г  на РИОСВ - Велико
Търново за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за
инвестиционно намерение „Разширяване на гробишен парк -      гр. Полски
Тръмбеш”.

>>> Д О К Л А Д относно приемане на Наредба за управление на
общинските пътища на територията на Община  Полски Тръмбеш.

>>> На основание чл.29 ал.1 от ЗОП в законоустановения срок в Община
Полски Тръмбеш е постъпило запитване за писмено разяснение по
документация за участие в Открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
общинска образователна инфраструктура" Позиция 1. "Внедряване на
мерки за енергийна ефективност в СОУ "Цанко Церковски", гр. Полски
Тръмбеш", Позиция 2 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
ОУ "Васил Левски", с. Петко Каравелово", Позиция 3"Внедряване на мерки
за енергийна ефективност в ЦДГ "Детски свят", гр. Полски Тръмбеш",
Община Полски Тръмбеш в съответствие с чл.29 ал.З от ЗОП давам
следните отговори на поставените въпроси:

>>> Във връзка с изпълнение на Проект “Грижим се за Вас”,  по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за
безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”,
Регистрационен номер на договора: BG051PO001-5.1.04-0078-С0001,
Община Полски Тръмбеш информира обществеността и заинтересованите
лица за провеждане на информационна кръгла маса за запознаване с
Проекта.

>>> Със заповед № ОХ-889/21.12.2012г. на министъра на отбраната на
Република България са обявени длъжности за резервисти във военните
формирования на видовете въоръжени сили, с което се открива процедура
по набиране на кандидати за служба в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ във
военните формирования на Сухопътни войски, ВВС и ВМС на Република
България.

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В  ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
“ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕЛИАЛИ ПО ПРОЕКТ: ”Грижим се за
Вас” по договор BG051PO001-5.1.04-0078-C0001 между Община Полски
Тръмбеш и Агенция за социално подпомагане за изпълнение на проект
“Грижим се за Вас” по Оператина програма: ”Развитие на човешките
ресурси”

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА:„Доставка   на строителни материали , необходими на Община Полски
Тръмбеш”

>>> Съобщение  относно задавани въпроси по документация за
обществена поръчка с предмет:"Внедряване на мерки за енергийна
ефективност в общинска образователна инфраструктура”

>>> Съгласно чл.149 от Закона за устройство на територията, Ви
УВЕДОМЯВАМЕ , че Община ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, е издала Разрешение
за строеж № СА-01-07-06 / 18.03.201 Зг. за строеж на обект втора
категория: " Общинско депо за отпадъци - Община Полски Тръмбеш -
закриване, техническа и биологична рекултивация ", ПИ 000118 по КВС на
с. Раданово, Община Полски Тръмбеш.

>>> ОБЯВЛЕНИЕ за изработване на окончателен проект за
Подробен устройствен план - парцеларен план за обект
"Газопровод Набуко" - участък на територията на Република
България

>>> Решение 286 за провеждане на конкурс за избор на Управител на
общинско търговско дружество „ПОДЕМ”ЕООД гр.Полски Тръмбеш

>>> Решение 287 за утвърждаване на процедура за провеждане на
конкурс за възлагане управлението на общинско търговско дружество
„ПОДЕМ”ЕООД гр. Полски Тръмбеш.

>>> О Б Я ВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл.
4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда за инвестиционно намерение на
„Олива”АД, гр. Кнежа: „Проект за инсталация компресиран въздух
към Завод за маслена екстракция”, с местоположение - УПИ II, кв. 82
от ПУ /ЗРП/ на гр. Полски Тръмбеш”

>>> П Р О Е К Т ! За изменение на „Наредба за гробищните паркове на
територията на община Полски Тръмбеш”

>>> О Б Я ВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл.
4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда за инвестиционно намерение на
„Олива”, гр. Кнежа за: „Разширение на силозно складово стопанство”,
с местоположение - УПИ II, кв. 82 от ПУ /ЗРП/ на гр. Полски Тръмбеш”

>>> Обществен достъп до Становище  по обществени обсъждания на:
доклад за оценка на въздействието върху околната среда на
инвестиционно предложение за изграждане на отсечка от газопровод
„Набуко” на територията на Р. България.

>>> Обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта
от оценка въздействието върху околната среда на проект на „Община
Полски Тръмбеш: „Разширение на „Гробищен парк - гр. Полски
Тръмбеш”- План за регулация

>>> Информация за разпределение по формули на бюджет 2013 на
училища и детски градини в община Полски Тръмбеш

>>> Община Полски Тръмбеш   на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) обявява, че  с решение 271 от протокол №
20/31.01.2013 год. Общински съвет гр.П.Тръмбеш: дава предварително
съгласие за промяна предназначението на 5,65 дка - част  от ПИ № 000059
по КВС на село Климентово -  пасище - мера, целият с  площ от 253,016
дка, публична общинска собсвеност (АОС 2702/12.02.2010г.) за
разширение Гробищен парк с.Климентово - ПИ № 000053 по КВС на
с.Климентиово (АОС 193/30.10.2000г.)

>>> Обявление за Общински съвет гр.П.Тръмбеш е дал предварително
съгласие за: Определяне на площадка за пътна връзка до ПИ №
57354.29.6 по КККР на гр.П.Тръмбеш за обект: Пречиствателна станция за
отпадни води на гр. П.Тръмбеш...

>>> ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността
н-к отдел “Социална политика, образование, култура” в административно
звено Дирекция “УТ, ОС и РП” в общинска администрация П. Тръмбеш

>>> Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определяне на базисни цени при договаряне и търгове за отдаване под
наем на общински имоти и вещи на територията на Община Полски
Тръмбеш

>>> Обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на
„Краси” ЕООД, гр. Велико Търново „Капково напояване на 588.90дка
царевица”, което ще се реализира в местност „Ормана”, масив № 10 и
масив № 11 по ПРЗ, в землището на с. Раданово,    общ. Полски
Тръмбеш. Заинтересовани лица, които желаят да изразят  мнения,
предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното
предложение могат да го направят писмено в РИОСВ- Велико Търново,
адрес : гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68, e-mail:
riosvt-vt@riosvt.org <mailto:riosvt-vt@riosvt.org>,

>>> Община Полски Тръмбеш, като част от регион Велико Търново
участва в културната концепция във връзка с кандидатурата на целия
регион за Европейска столица на културата 2019 г.

>>> О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на
държавен служител за длъжността: Началник отдел „Социална
политика, образование, култура”

>>> Регистър на издадените разрешителни за ползване на водни обекти
общинска собственост

>>> ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМЕБЕШ СЪОБЩАВА на заинтересованите
лица, че има инвестиционно предложение : „Разширяване на гробищен
парк - гр. Полски Тръмбеш”

>>> УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Информираме Ви, че Община Полски
Тръмбеш стартира Проект „Грижим се за Вас”, Схема „Помощ в дома”,
чрез който ще предоставя социалната услуга „Домашен санитар”. Прием на
документи: Документи се подават от 11 до 28 февруари 2013 г;
Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 01.04.2013 г.;

>>> ПРОЕКТ на НАРЕДБА за изграждане на елементите на техническата
инфраструктура на територията на община Полски Тръмбеш

>>> ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ Относно: Изменение и
допълнение на Наредба №14 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услугите на територията на Община Полски
Тръмбеш

>>> Уведомление за провеждане на консултации за съставяне на
секционни избирателни комисии за провеждането на национален 
референдум на 27 януари 2013 година

>>> РЕШЕНИЕ № ВТ-61-ПР/2011 г.  НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда за инвестиционно предложение: "Разширяване на
дейността на съществуваща площадка за вторични суровини с
дейсност търговия с черни и цветни метали" с местоположение: УПИ
И, кв. 71 по плана на с. Раданово, община Полски Тръмбеш

>>> Решение №BT-56-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху околната среда за
инвестиционно предложение: „Реконструкция на лющачно-пресов цех към
завод за маслена екстракция“

>>> Съгласно чл.128 , ал.1 от ЗУТ, Община Полски Тръмбеш обявява, че
със Заповед СА - 01 -02 -579/16.07.2012г, на основание чл.135, ал.З,
чл.124, ал.З, във връзка с чл.109, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, е разрешено
изработване проект за Частично изменение на Подробния устройствен план
(ПУП) - Плана за регулация и ПРЗ за обединяване на УПИ XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVII, XIX и XX от стр.кв.57 по РП на село Раданово, Община Полски
Тръмбеш с цел застрояване с производствено - складови сгради,
предимно производствена (Пп) устройствена зона.
Конвертор
RSS новини
сигнал за корупция
>>> виж още...
Loading
*месечна абонаментна карта: възрастни - 30 лв., деца - 20лв.