.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
         >> Водоснабдителни мрежи и водоизточници :

    Водоснабдяването на населените места в общината се осъществява чрез поддържане и експлоатация на 18 основни помпени станции, три от които са възлови системи, получаващи вода от няколко водоизточника и захранващи по две, три населени места, 11 бункерни станции, 20 дренажа, 5 каптажа, 13 шахтови кладенеца и 71.3 км външни и 296 км. вътрешни водопроводни мрежи.
    Водните ресурси на общината се състоят от повърхностни и подпочвени води. Важно място заема р.Янтра, образуваща множество меандри на територията на общината. Водосборния басейн на реката е 86 кв.км.
    Голяма част от водния баланс на общината е осигурен от ненапълно проучени подпочвени води.

      
>> Канализационни мрежи :

    Добре благоустроеното населено място е необходимо да бъде снабдено, не само с питейна вода, удобни жилища и пътища, но и с канализационна система, която да отвежда използувани и замърсени води извън населеното място.
    Строителството на канализацията в гр.П. Тръмбеш е започнало през 1974 година и продължава досега на етапи, съобразно отпусканите средства за тази цел. Към момента са изградени около 83% от цялата мрежа и главния колектор, който е заустен в р.Янтра.

        
>> Пътна мрежа :

    Общината се обслужва от два пресичащи се републикански първокласни пътя, републикански пътища от трети клас и общинска пътна мрежа.
    Дължината на първокласните пътища е 32.77 км. Пътищата от ІІІ клас са 80.85 км, а общинските пътища - 37.69 км.
    Гъстотата на пътищата от І и ІІІ клас (226.6 км/1000 кв.км) е по-висока от средната за областта (160.2 км/1000кв.км) и над два пъти по-висока от средната за страната.(120.2км/1000кв.км).
    Единият от първокласните пътища І-5, Русе - Велико Търново, е международен транспортен коридор - МТК № 9 и се явява централна транспортна ос между северна и южна България и пренася международни потоци по направление север - юг.
    Другият първокласен път І-3, Бяла - Плевен, минаващ през територията на общината, е в направление изток - запад.
    В общината преобладава третокласна пътна мрежа ( 53% от общата дължина на пътищата), която обслужва междуобщинските и вътрешнообластните потоци.

       
>> Железопътен транспорт:

    Имайки предвид неравномерното покритие на територията на страната с главни ж. п. линии, община Полски Тръмбеш има предимство, че през нея преминава железопътната магистрала Горна Оряховица - Русе.
    Общата дължина на текущия железен път е 17.5 км.
    Обемът на пътническите превози се осъществява от 2 гари и 3 спирки.

 
     >> Енергийни мрежи и системи :

    Община Полски Тръмбеш се захранва от Ел.снабдителен район-Горна Оряховица, като само две села - Иванча и Обединение, се снабдяват с ел.енергия от съседната Павликенска община.
    Градът е захранен пръстенообразно с кабелна мрежа 20 кV, което гарантира висока сигурност на ел.захранване.

      
>> В общината съществуват следните мрежи и съоръжения :

    - Подстанция ВН - 290 кw;
    - Електропроводи ВН - 290 км;
    - Кабели ВН - 16 км;
    - Въздушни мрежи НН - 274 км;
    - Осветителни тела - 4500 бр.
    - Трафопостове на ел.снабдяване - 115 бр;
    - Заводски трафопостове - 47 бр.

      
>> Телефонни съобщения :

    На територията на общината има изградени 12 броя автоматични телефонни централи с общ капацитет 8 000 поста, които обслужват всички населени места в община Полски Тръмбеш. В почти всички населени места има свободен капацитет от постове.
    В близките години се предвижда пускането на цифрови телефони, първоначално за града, а в последствие и в селата на селищната система. През територията на общината преминават 2 бр. главни оптични телефонни кабели от националната оптична мрежа. Използването им в бъдещото развитие на телекомуникационните връзки на общината ще допринесе още повече за повишаване качеството на този вид услуги за бизнеса и населението.
    Пощенската система на територията на общината е добре развита. Тя обхваща 15 броя пощенски станции, които обслужват цялото население.
    Всички населени места имат ефирно покритие с радио и телевизионен сигнал, като покритието със сигнал на лицензираните национални телевизии е 100 % за територията на цялата община. Има кабелна телевизия, покриваща цялата територия на град Полски Тръмбеш и част от останалите населени места от общината.
    Територията на общината има покритие с мобилни комуникации на операторите Мобилтел, Глобул и Вивател.

      
>> Газификация :

    Град Полски Тръмбеш се намира на около 5 км. северно от северния полупръстен на националната газопреносна система.        Магистралният газопровод е с диаметър 700 мм и една от седемте компресорни станции попада в землището на с. Полски   Сеновец, което е предпоставка за бъдещо газифициране на населени места от общината.

сигнал за корупция
RSS новини